Huvudbok

En huvudbok är en systematisk sammanställning över ett företags alla affärshändelser sorterad i kontonummerordning.

Skillnaden mellan grundbok och huvudbok

Kopiera länk hit

En näringsidkare ska, enligt bokföringslagen, bokföra alla ekonomiska händelser i sitt företag. I bokföringslagen står det bland annat att affärshändelserna ska redovisas och presenteras i både registreringsordning och i systematisk ordning för att man enkelt ska kunna kontrollera och överblicka bokföringsposterna samt verksamhetens ställning och resultat. Detta innebär att bokföringen ska redovisas både i en grundbok och i en huvudbok. I grundboken struktureras affärshändelserna i kronologisk ordning och i huvudboken i systematiskt i kontonummerordning. Grundbokföring och huvudbokföring innehåller med andra ord samma information, men bokföringen sorteras och presenteras på olika sätt. När man använder ett bokföringsprogram bokförs verifikationerna i grund- och huvudbokföringen samtidigt.

Huvudbok med bokföringsposter efter kontonummer

Kopiera länk hit

Huvudboken ger en god sammanställning över företagets konton under en angiven period och sorteras i kontonummerordning med lägsta kontonumret först. Den kontoplan med kontogrupper som används är i grunden en standardplan som sedan kan anpassas efter företagets verksamhetstyp. I huvudbokföringen får man en god översikt över alla affärshändelser per konto. Man kan göra kontoavstämningar och se förändringar i kostnader , intäkter , tillgångar och skulder under räkenskapsperioden och på så sätt smidigt följa företagets löpande utveckling och dess förändringar över tid. En rapport från huvudboken visar företagets saldo på balanskonton och resultatkonton. Om man skulle upptäcka ett fel i bokföringen är det ofta till huvudboken man går för att leta efter och rätta till felet.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv med automatiserade program och tjänster och/eller med en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Intäkt

En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.

Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Skuld

En skuld innebär att man är skyldig någon något, ofta pengar.

Tillgång

En tillgång är något som förväntas kunna ge ekonomiska fördelar i framtiden.

Verifikation

En verifikation är ett underlag i bokföringen ämnat för poster.