Inventering

Vid en inventering kontrolleras tillgångarna i en verksamhet, till exempel varorna eller råvarorna på ett lager.

Kontrollräkning av verksamhetens tillgångar

Kopiera länk hit

En inventering är en uppföljning och kontroll av verksamhetens tillgångar . Ofta avser en inventering en kontrollräkning av varor eller råvaror på ett lager eller i en butik, det vill säga en verifiering att varorna faktiskt finns. Vid en inventering kontrolleras de faktiska tillgångarna och att de stämmer överens med bokföringen . Företag är enligt skattelagstiftningen skyldiga att inventera och värdera sina varulager en gång per år, på räkenskapsårets sista dag. Lagret kontrolleras för att upptäcka eventuell inkurans, det vill säga om några artiklar har minskat i värde eller helt saknar värde. Genom en inventering kan man eventuellt upptäcka avvikelser som påbjuder nya inköps- och lagerrutiner och man kan identifiera eventuella investeringsbehov. Det kan vara bra att göra inventeringar flera gånger per år, inte bara på räkenskapsårets sista dag. Efter en inventering får man en mer rättvis bild av företagets resultatrapport och företaget får helt enkelt bättre kontroll och ordning på sin ekonomi.

Värdera lager

Kopiera länk hit

Vid inventering och värdering av lager finns det olika lagervärderingsprinciper att beakta. LVP, lägsta värdets princip, betyder att tillgångarna värderas till lägsta värdet vid en jämförelse av anskaffningsvärdet med det faktiska värdet. FIFO, first-in-first-out, innebär att den tidigast inköpta varan ska lämna lagret först. LIFO, last-in-first-out, bygger på motsatt princip. Den varan som köpts in senast ska lämna lagret först. Detta system är mindre vanligt att använda i Sverige och Europa. Fortnox erbjuder ett effektivt och enkelt lagerprogram, Fortnox Lager , som håller ditt lager uppdaterat i realtid.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Lager

Ett lager är osålda varor som köpts in och förvaras.

Räkenskapsår

Ett räkenskapsår är den period för vilken ett företag gör sitt bokslut och upprättar sin årsredovisning.

Resultatrapport

Resultatrapport är en rapport över ett företags intäkter och kostnader. Skillnaden mellan intäkter och kostnader för en given period är företagets resultat.

Tillgång

En tillgång är något som förväntas kunna ge ekonomiska fördelar i framtiden.