Internredovisning

Internredovisning ger information om företagets verksamhet och situation till interna intressenter, till exempel chefer och anställda.

Internredovisning och externredovisning

Kopiera länk hit

Företagets redovisning ska ge en grundläggande och rättvisande bild av dess verksamhet och resultat. Redovisningen delas ibland in i två delar: internredovisning och externredovisning. Externredovisningen är den obligatoriska, offentliga redovisningen som innehåller information om verksamhetens utveckling och balansräkning och resultaträkning under en viss period. Den externa redovisningen styrs av till exempel bokföringslagen och årsredovisningslagen . Internredovisningen används inom företaget för interna intressenter, till exempel ägare, ledning och medarbetare, och används som underlag för verksamhetens styrning, kontroll och utveckling. Det finns ingen lagstiftning som reglerar internredovisningens innehåll och omfattning, men vanligtvis används internredovisningen för att ta fram och följa upp företagets budget och andra ekonomiska kalkyler och rapporter.

Vad innehåller en internredovisning?

Kopiera länk hit

Den interna redovisningen bör redovisa information som företaget kan använda för att leda och utveckla verksamheten. Internredovisningen är inte reglerad i lagstiftningen vilket innebär att företagen själva kan bestämma utformningen och innehållet. Det är en process där man kontinuerligt under året samlar in, behandlar och presenterar företagets ekonomiska data, interna transaktioner och effektivitets- och kvalitetsnyckeltal. Den insamlade informationen omfattar med andra ord ekonomiska händelser som ger ett underlag för bedömning och analys av företagets mål och resultat och är ett stöd för att planera framtida verksamhet. Internredovisningen behöver inte offentliggöras, hur den ska spridas och användas bestäms av företagets ledning och styrelse.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen reglerar hur företag ska upprätta och offentliggöra årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.

Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Bokföringslagen

Bokföringslagen reglerar hur bokföringen för en verksamhet ska upprättas.

Resultaträkning

En resultaträkning redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret.