Primärdata

Primärdata är insamling av ny information för ett visst syfte.

Informationsinsamling för effektiv marknadsföring

Kopiera länk hit

För att kunna marknadsföra sin vara eller tjänst effektivt är det viktigt att ha information om marknaden, kunderna och konkurrenterna. Information kan samlas in på olika sätt, till exempel genom en marknadsundersökning. I en marknadsundersökning kan det vara intressant att samla in information om bland annat om ålder, intressen och värderingar i en viss målgrupp. Vid undersökningar skiljer man på primärdata och sekundärdata. Primärdata, även kallad rådata, är information som samlas in till ett specifikt ändamål för att lösa ett aktuellt problem. Informationen samlas ofta in med hjälp av en kvalitativ eller kvantitativ undersökning. En kvalitativ metod kan till exempel vara experiment och observationer och en kvantitativ metod kan till exempel vara strukturerade intervjuer och enkäter. Primärdata är alltså ny information där själva insamlingsprocessen ofta är resurskrävande i både tid och pengar. Att utforma en effektiv undersökning som svarar på undersökningens syfte kräver också stor kunskap av insamlaren.

Motsatsen till primärdata är sekundärdata

Kopiera länk hit

Sekundärdata är information som redan finns tillgänglig. Det är en tolkning och en analys av primärdata och som kan användas som referensinformation i en undersökning. Exempel på sekundärdata är artiklar, tidigare undersökningar och hemsidor. Vid användandet av sekundärdata är det viktigt att vara källkritisk och fundera över källans syfte, mål och metod. Fördelen med sekundärdata är att informationen är kostnadseffektiv och tidsbesparande att använda. Nackdelen är att den kan den vara dåligt anpassad för ändamålet.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.