Ordinarie arbetstid

Ordinarie arbetstid är all arbetstid som inte är övertid, jourtid eller mertid. Ordinarie arbetstid är normalt 40 timmar per vecka.

Arbetstiden regleras i arbetstidslagen

Kopiera länk hit

Arbetstidslagen , ATL, reglerar den sammanlagda arbetstiden och sätter upp ramarna för ordinarie arbetstid samt jourtid, övertid och mertid. När man talar om arbetstid syftar man helt enkelt på den tid som en anställd står till sin arbetsgivares förfogande för att utföra arbetsuppgifter. Ordinarie arbetstid ska fastställas i förväg i till exempel ett anställningsbevis eller i ett kollektivavtal . Önskar en arbetsgivare ändra den ordinarie arbetstiden ska arbetstagaren få besked minst två veckor i förväg innan ändringen träder i kraft. Finns kollektivavtal ska arbetsgivaren även förhandla med aktuell facklig organisation.

Ordinarie arbetstid i praktiken

Kopiera länk hit

Den ordinarie arbetstiden får högst uppgå till 40 timmar per vecka för en heltidsanställning. I vissa branscher regleras arbetstiden med kollektivavtal och då kan den ordinarie arbetstiden vara mindre än 40 timmar i veckan. Det viktiga är att den aldrig överstiger 40 timmar per vecka. I vissa fall, om arbetsuppgifterna och arbetsförhållandena kräver det, kan dock den ordinarie arbetstiden istället vara i genomsnitt 40 timmar per vecka under en fyraveckorsperiod. Det innebär att arbetstiden kan variera mellan veckorna men att den inte får överstiga sammanlagt 160 timmar under perioden. Det kan vara aktuellt vid skiftarbete samt i sjukvården och hotell- och restaurangbranschen.

Förutom den ordinarie arbetstiden finns också jourtid, övertid och mertid. Den sammanlagda arbetstiden vilken inkluderar ordinarie arbetstid, jourtid, övertid och mertid får inte vara mer än 48 timmar per vecka i genomsnitt under en fyramånadersperiod. Genom regler om dygnsvila och veckovila finns begränsningar hur många timmar en anställd kan arbeta per dag. Ur ett hälsoperspektiv är det ofta bättre att arbetstiden är så jämnt fördelad som möjligt under en vecka.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Anställningsbevis

Ett anställningsbevis är ett bevis för att man har en anställning och specificerar de överenskomna arbetsvillkoren mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Arbetstidslagen

I arbetstidslagen finns regler om hur mycket en anställd får arbeta per dygn, vecka och år, vilka raster man har rätt till, samt regler för jourtid, beredskap och nattvila.

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en slags överenskommelse mellan fackförbund och arbetsgivare för att sätta gränser för vilka villkor som får gälla på en arbetsplats.