Fond

I ekonomiska sammanhang är en fond en samling värdepapper. Det kan också vara en ekonomisk tillgång som reserverats för ett speciellt ändamål, till exempel periodiseringsfond för vinstutjämning mellan åren.

Fondandelsägare och fondförvaltare

Kopiera länk hit

En fond, ibland även kallad portfölj, är en sammansättning av olika tillgångar , till exempel aktier och räntebärande värdepapper. Den som investerar i en fond kallas fondandelsägare och den som förvaltar fonden kallas fondförvaltare. Det är fondförvaltaren som bestämmer innehållet i fonden. När du väljer att investera i en fond lämnar du över ansvaret till fondförvaltaren som förvaltar fonden mot en förvaltningsavgift. Som fondandelsägare blir du indirekt ägare till de aktier eller de räntebärande värdepapper som finns i fonden för motsvarande belopp som du har investerat. När värdet på fonden stiger ökar även värdet på din andel.

Olika typer av fonder

Kopiera länk hit

Man brukar skilja mellan öppna och stängda fonder. I en öppen fond kan vem som helst köpa en andel medan det i en stängd fond finns ett begränsat antal andelar. En aktiefond måste ha minst 75 % av förmögenheten placerad i aktier och innehålla aktier från minst 16 olika bolag. En räntefond har sin förmögenhet placerad i räntebärande värdepapper, till exempel obligationer och statsskuldväxlar. Den sista typen av fond är en blandfond som innehåller både aktier och räntebärande värdepapper.

Varför spara i fonder?

Kopiera länk hit

Att spara i en fond är relativt enkelt och kan vara ett bra alternativ för den som inte har kunskap om aktie- och värdepappersmarknaden eller som saknar tid och intresse. Det finns en stor variation av fonder, alla med olika risknivå. En fond med aktier har högre risk jämfört med en fond med räntebärande värdepapper. Fonder som är nischade mot speciella branscher eller geografiska områden har också en högre risk. Fonder med högre risk har också högre förväntad avkastning . Dessa fonder är också mer volatila, det vill säga att värdet på fonden kan variera mycket från en dag till en annan.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Avkastning

Avkastning är den inkomst man får på ett investerat belopp, ungefär samma sak som vinst.

Bransch

En bransch är ett visst område för affärsverksamhet.

Obligationer

Obligationer är räntebärande skuldebrev där innehavaren har lånat ut pengar.

Tillgång

En tillgång är något som förväntas kunna ge ekonomiska fördelar i framtiden.