Hyresnämnd

Hyresnämnden är en myndighet som prövar vissa hyres-, arrende- och bostadsrättstvister, samt medlar och fungerar som en skiljenämnd i tvister mellan hyresgäst och hyresvärd.

Hyresnämnden ansvarar för vissa hyres-, arrende- och bostadsrättsfrågor

Kopiera länk hit

Hyresnämndens uppgift är att medla i tvister mellan hyresgäster och hyresvärdar. Nämnden kan även fungera som en skiljenämnd i hyrestvister. En hyresnämnd bedriver också upplysningsverksamhet för allmänheten i frågor som rör hyreslägenheter, arrenden och bostadsrätter. Det finns åtta hyresnämnder i Sverige och varje nämnd ansvarar för ett geografiskt område. Hyresnämnderna ligger i Stockholm, Västerås, Linköping, Jönköping, Malmö, Göteborg, Sundsvall och Umeå. Den som sitter som ordföranden i en hyresnämnd kallas för hyresråd. Om en hyresnämnd inte lyckas medla i en tvist kan frågan avgöras i Svea hovrätt. Det är kostnadsfritt att vända sig till hyresnämnden, och det görs enklast genom webbformuläret på myndighetens webbplats . Det ligger på hyresgästens eller hyresvärdens ansvar att skicka in all nödvändig information i ärendet som man önskar få granskat. Hyresnämnderna gör inga egna utredningar eller undersökningar. 

Exempel på ärenden som hyresnämnden arbetar med

Kopiera länk hit

En hyresgäst kan alltså vända sig till hyresnämnden vid en tvist med sin hyresvärd. Hyresnämnden kan då, likt en domstol, pröva hyres- eller boendefrågan och fungera som en medlare eller en skiljenämnd. Hyresnämnderna kan pröva ett stort antal ärenden. Vill en hyresgäst till exempel hyra ut sin bostad i andra hand och hyresvärden inte vill ge sitt samtycke kan hyresnämnden bevilja tillstånd mot värdens önskan. En hyresnämnd kan också godkänna att besittningsskyddet får avtalas bort. Besittningsskydd innebär att en hyresgäst har rätt att bo kvar i sin bostad även om hyresvärden vill säga upp avtalet. En hyresvärd får annars endast bryta besittningsskyddet vid speciella situationer, exempelvis om hyresgästen inte betalar sin hyra, stör grannarna eller missköter sig på något annat sätt. Ett annat exempel på när en hyresnämnd kan avgöra en tvist är om hyresvärden har tagit ut en oskäligt hög hyra. Då kan hyresgästen få hyran sänkt.