Tantiem

Tantiem är en belöning i form av lönetillägg som betalas ut till personer i ledande ställning.

Tantiem – rörlig ersättning till ledande personer i ett företag

Kopiera länk hit

Det finns olika belöningssystem för att uppmuntra anställda på en arbetsplats. En bonus betalas till exempel ut när en anställd eller när verksamheten uppnått ett planerat mål. Bonus kan betalas ut som en fast summa eller som en procent på lönen. Provisionslön är också en typ av belöningssystem som bygger på den anställdes prestation, till exempel procentuell andel av försäljningen. Gratifikation ges som en engångsersättning eller gåva, och personaloptioner ger anställda rätt att köpa aktier i företaget.

I den här artikeln ska vi berätta mer om tantiem. Det är en rörlig ersättning som styrs av företagets resultat eller omsättning . Tantiem betalas ut som lön eller arvode till ägare, styrelseledamöter eller högre tjänstemän som vd och andra chefer och beskattas som inkomst av tjänst. En försäljningschef kan till exempel få tantiem som baseras på företagets totala månadsförsäljning. Tantiem regleras i individuella avtal. Skillnaden mellan bonus och tantiem är att tantiem bara ges till personer i ledande ställning.

Tantiem och skatteplanering

Kopiera länk hit

Om bolagets resultat minskar resulterar det i lägre bolagsskatt . Därför används tantiem ibland för skatteplanering vid bokslut för att flytta fram beskattningen till nästa räkenskapsår . Enligt god redovisningssed ska dock tantiem vara avtalad och ges utöver vanlig lön, inte istället för lön.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Bokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring efter att räkenskapsåret är slut.

Bolagsskatt

Bolagsskatt är en skatt som betalas på den vinst som ett aktiebolag genererar under ett räkenskapsår.

God redovisningssed

God redovisningssed betyder att ett företagets redovisning ska upprättas enligt lagar, rekommendationer och vedertagen praxis.

Omsättning

Omsättning är bolagets totala inkomster för sålda varor och tjänster under en viss tidsperiod.

Räkenskapsår

Ett räkenskapsår är den period för vilken ett företag gör sitt bokslut och upprättar sin årsredovisning.

Resultat

Resultat är en ekonomisk term och är ett samlingsbegrepp för ekonomisk vinst och förlust. Resultatet beräknas genom intäkter minus kostnader. Resultat används framförallt inom områdena bokföring och ekonomistyrning.

VD

VD är den högsta befattningen i ett aktiebolag och tillsätts av styrelsen i bolaget.