Frihandel

Frihandel är handel som är fri från handelspolitiska restriktioner för import och export, framför allt i form av tullar och importkvoter.

EU:s frihandelsavtal – för en öppnare gemensam marknad

Kopiera länk hit

Exempel på frihandel är handeln som finns mellan EU:s medlemsländer som ett resultat av unionens strävan mot en öppen gemensam marknad. Om du till exempel importerar en vara eller tjänst från ett annat EU-land slipper du i många fall att betala tullavgiften, alternativt betala en lägre avgift. Om en liknande vara eller tjänst istället importeras från ett utomeuropeiskt land är tullavgiften i regel betydligt högre. Detta är ett resultat av EU:s frihandelsavtal.

Underlättar handeln och kan främja utvecklingen

Kopiera länk hit

För att underlätta handeln av en vara eller tjänst mellan två länder kan de sluta ett frihandelsavtal. Avtalet kan minska eller helt eliminera eventuella tullavgifter för de specifika varor eller tjänster som länderna handlar med. Dessutom omfattar dessa frihandelsavtal ofta andra frågor, såsom offentliga upphandlingar och investeringar, och ibland även omfattande utvecklingsplaner – för till exempel bättre arbetsvillkor och mindre negativ miljöpåverkan.

Den globala frihandeln regleras av WTO

Kopiera länk hit

World Trade Organization (WTO) är världshandelsorganisationen som sköter förhandlingar av olika globala handelsavtal, däribland frihandelsavtal. Dock kan länder sluta avtal direkt sinsemellan vilket ofta kan vara fördelaktigt ur ett tidsperspektiv, med en snabbare implementering av friare regler. De frihandelsavtal som förhandlas inom WTO omfattar ofta många länder och är således mer omfattande avtal.

Frihandeln kommer från liberala idéer om en fri global marknad

Kopiera länk hit

Historiskt sett är det liberalismens åskådning och idéer som ligger till grund för den fria internationella handeln, medan socialismen och nationalismen generellt har förespråkat motsatsen till frihandel, så kallad protektionism. Protektionism innebär en restriktiv handelspolitik med höga tullavgifter.

Lär dig mer om import och export

Kopiera länk hit

Som småföretagare kan det vara mycket att tänka på när du ska arbeta med import och export. Det finns flera restriktioner, lagar och regler som varierar beroende på produkt, vikt, värde och antal. Vi har skapat en guide om import och export om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Import

Import är köp och införsel av varor över en lands- eller tullgräns.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.