Konsumentprisindex (KPI)

Konsumentprisindex (KPI) är ett mått för prisutvecklingen av privata konsumtionsvaror och beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån (SCB).

En månadsvis jämförelse av priset på privata konsumtionsvaror

Kopiera länk hit

Konsumentprisindex, förkortas KPI, är ett jämförelsetal som mäter den genomsnittliga prisutvecklingen av den privata konsumtionen under en månad. När konsumentprisindex mäts används det pris som en konsument faktiskt betalar för en vara eller en tjänst . Priset påverkas av indirekta skatter och subventioner men inte av direkta skatter och sociala förmåner. Mätningarna görs av Statistiska centralbyrån, förkortas SCB, varje månad och omfattar inte Sveriges totala försäljning av alla varor och tjänster utan bygger på ett urval av varor och tjänster.

Hur räknas konsumentprisindex ut?

Kopiera länk hit

SCB har definierat en varukorg, även kallad KPI-korgen, som innehåller varor och tjänster som representerar vad hushållen i landet normalt konsumerar. Prisuppgifterna samlas in direkt från butiker genom besök eller telefonsamtal och via en central prisinsamling. Vid en jämförelse av konsumentprisindex från olika tidpunkter kan man få en uppfattning av hur priserna förändras över tiden. Vid jämförelser utgår SCB från år 1980 som basår.

När används konsumentprisindex?

Kopiera länk hit

Konsumentprisindex är ett mått på inflationstakten och används av Riksbanken för styrning av penningpolitiken i Sverige. Om inflationstakten är på till exempel 1,5 procent innebär det att konsumentpriserna i genomsnitt har ökat 1,5 procent jämfört med samma månad föregående år. Förändringarna i konsumentprisindex är med andra ord detsamma som inflationstakten. Att mäta inflationen genom just konsumentprisindex är det vanligaste sättet i Sverige.

Indexet används också som underlag för att analysera hushållens realinkomstutveckling och köpkraft. Detta kan fungera som ett underlag vid bland annat löneförhandlingar. Konsumentprisindex används även för att justera till exempel pensioner, återbetalning av studiemedel, priser i olika avtal och skatter . När utvecklingen av hushållens köpkraft ska jämföras med utvecklingen av köpkraften i andra länder kan konsumentprisindex fungera som ett jämförelsetal.

Relaterade ord
Inflation

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån vilket innebär att penningvärdet minskar. Du kan alltså köpa färre varor och tjänster för samma penningvärde.

Penningpolitik

Penningpolitiken styr hur mycket pengar som finns i ett lands ekonomi och även hur hög räntenivån ska vara.

Pris

Pris är det beloppet som en konsument eller företag betalar för produkt eller tjänst vid ett köptillfälle.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.