Penningpolitik

Penningpolitiken styr hur mycket pengar som finns i ett lands ekonomi och även hur hög räntenivån ska vara.

Reporäntan som främsta instrument för att bedriva penningpolitik

Kopiera länk hit

Vanligtvis är det ett lands centralbank som har ansvar för penningpolitiken. I Sverige är det Riksbanken som genomför de penningpolitiska åtgärderna. Att fastställa räntor är själva kärnan i Riksbankens verksamhet. För att påverka den allmänna räntenivån i landet fixeras reporäntan på en nivå som antingen är högre eller lägre än den allmänna räntenivån. Målen med Riksbankens åtgärder är bland annat att ständigt öka sysselsättningen och hålla priserna på en stabil nivå, och på så sätt förhindra problem med till exempel arbetslöshet eller inflation . Riksbankens olika mål kan i vissa hänseenden stå i konflikt med varandra. Därför krävs en balanserad penningpolitik som tar helheten i beaktande.

Utmaningar för penningpolitiken

Kopiera länk hit

Penningpolitiken står inför flera utmaningar och det är många faktorer som ständigt påverkar priserna och den ekonomiska tillväxten. De åtgärder som implementeras av centralbanken kan vara svåra att mäta och eftersom effekterna tenderar att komma med viss fördröjning är det mycket på vägen som kan ändras och stå i konflikt med de prognoser som gjordes innan åtgärderna verkställdes. Det är vanligt att Riksbanken utformar mellanliggande mål för att stämma av att den avsedda utvecklingen är på väg åt rätt håll.

Den europeiska centralbanken

Kopiera länk hit

Inom valutaunionen, EMU, är det det den Europeiska centralbanken, ECB, som ansvarar för penningpolitiken. Alla länder inom unionen har infört euro som valuta och har därmed även en gemensam penning- och valutapolitik. Dessa länders centralbanker har istället sin verksamhet inriktad på annat, som till exempel att lämna uppgifter och ekonomiskt underlag till ECB som sedan tar de penningpolitiska besluten.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Inflation

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån vilket innebär att penningvärdet minskar. Du kan alltså köpa färre varor och tjänster för samma penningvärde.

Pris

Pris är det beloppet som en konsument eller företag betalar för produkt eller tjänst vid ett köptillfälle.

Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.

Reporänta

Reporänta, även kallad styrräntan, är den ränta som Riksbanken lånar ut pengar till och själv lånar pengar för.