Premieobligation

Premieobligation ges ut av staten och är en typ av statsobligation där räntan lottas ut bland innehavarna.

Statsobligationer och företagsobligationer

Kopiera länk hit

Obligationer är en typ av räntebärande skuldebrev som bekräftar att innehavaren av brevet har lånat ut pengar till staten eller ett företag. Det är helt enkelt en möjlighet för staten eller ett företag att få in kapital utan att låna pengar av en bank. Utgivaren av obligationen betalar avkastning i form av ränta till obligationsinnehavaren. När löptiden för obligationen går ut betalar staten eller företaget tillbaka lånet. En obligation som ges ut av ett företag kallas för företagsobligation och en obligation som ges ut av staten kallas statsobligation.

Obligationer – premieobligationer

Kopiera länk hit

En premieobligation är en obligation som ges ut av staten. Riksgäldskontoret är den statliga myndighet som administrerar premieobligationer. Räntan från premieobligationerna samlas i en pott och lottas ut bland innehavarna av obligationerna. Det är alltså en form av lotteri. Den som innehar en premieobligation har chans att vinna pengar, men en premieobligation ger ingen avkastning i form av ränta. Vinsterna är skattefria. När sista dragningen är gjord betalas pengarna (själva lånebeloppet) till obligationsinnehavarna tillbaka igen. Premieobligationen kan därför ses som en sparandeform som passar den som inte vill ta några stora risker, jämför till exempel med aktier . Normalt har premieobligationer också en garantivinst. Det innebär att en innehavare som har ett visst antal obligationer i följd får en garanterad ränta. Premieobligationer kan köpas av Riksgälden eller av banker och på andrahandsmarknaden på Stockholmsbörsen. Riksgälden har sedan december 2016 stoppat utgivningen av premieobligationer på grund av ett lågt ränteläge som resulterat i att vinstpotten minskat och obligationerna därför blivit näst intill värdelösa.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Riksgäldskontoret

Riksgäldskontoret är en statlig myndig som förvaltar statsskulden, ansvarar för statens betalningar, ger statliga garantier och lån samt hanterar banker i kris. Riksgälden lyder under Finansdepartementet.