Riksgäldskontoret

Riksgäldskontoret är en statlig myndig som förvaltar statsskulden, ansvarar för statens betalningar, ger statliga garantier och lån samt hanterar banker i kris. Riksgälden lyder under Finansdepartementet.

Riksgäldskontoret – statens centrala finansförvaltning

Kopiera länk hit

Riksgäldskontoret, ofta förkortat till Riksgälden, är en statlig myndighet under regeringen som sorteras under Finansdepartementet. Riksgäldskontorets högsta chef kallas för riksgäldsdirektören.

Riksgäldskontoret fungerar som Sveriges centrala finansförvaltning och ska arbeta för att landet har en finansiell stabilitet. Detta sker i samarbete med Finansdepartementet, Finansinspektionen och Riksbanken . För att ge landet en ekonomisk stabilitet ska Riksgäldskontoret se till att statens kostnader och risker är så låga som möjligt, helt enkelt att skattepengarna används så effektivt som möjligt. Riksgäldskontoret fungerar med andra ord som statens interna bank och ansvarar för det statliga betalningssystemet. Riksgäldskontoret förvaltar också statsskulden. En statsskuld uppkommer när staten lånar pengar för att täcka ett underskott. Riksgäldskontoret kan bland annat låna upp pengar genom att sälja obligationer .

Andra funktioner som Riksgäldskontoret har är att ge statliga garantier och krediter. Dessutom ansvarar Riksgäldskontoret för insättningsgarantin och investerarskyddet. Insättningsgarantin innebär att den som har pengar på ett bankkonto får ersättning från staten om banken där pengarna finns går i konkurs . Investerarskyddet innebär att den som har värdepapper , till exempel aktier , hos en bank eller annat institut kan få ersättning vid en konkurs. Myndigheten ger även statligt stöd till banker och kreditinstitut och ska också säkerställa betalningsansvaret för kärnavfall.

Beredskap för kriser

Kopiera länk hit

Riksgäldskontoret ska kunna genomföra sin verksamhet vid olika typer av kriser. De ska därför planera sin verksamhet för att snabbt kunna gå in i höjd beredskap. För att detta ska fungera deltar Riksgälden i FSPOS (Finansiella sektorns privat-offentliga samverkansgrupp) och SOES (Samverkansområdet för ekonomisk säkerhet) som är två olika forum för samarbete mellan myndigheter och den privata sektorn.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Insättningsgaranti

Insättningsgaranti ger ett lagstadgat skydd till kontohavare om banken går i konkurs.

Konkurs

Konkurs innebär när ett företag inte kan betala sina skulder och försätts i likvidation.

Obligationer

Obligationer är räntebärande skuldebrev där innehavaren har lånat ut pengar.

Riksbanken

Riksbanken är Sveriges centralbank och ansvarar för landets penningpolitik.

Värdepapper

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för fysiska dokument, eller dess digitala motsvarigheter, med ett värde. Exempel på värdepapper är aktier, fonder och obligationer.