Värdepapper

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för fysiska dokument, eller dess digitala motsvarigheter, med ett värde. Exempel på värdepapper är aktier, fonder och obligationer.

Att äga och handla med värdepapper

Kopiera länk hit

Ett värdepapper är ett bevis på att du äger en tillgång som du kan handla med. Det finns olika typer av värdepapper. Fonder , aktier , räntebevis, obligationer , derivat , optioner , terminer, certifikat och warranter är några exempel. Aktier och fonder är den vanligaste formen av värdepapper. En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag som ger aktieägaren rätt till eventuell utdelning och rätt att rösta på företagets bolagsstämma . En fond är en sammansättning av olika värdepapper, till exempel aktier, obligationer och räntebärande värdepapper. Det finns tre typer av fonder: räntefond, aktiefond och blandfond. Det går att investera i värdepapper via olika plattformar och depåer, till exempel aktiemäklare, fondförvaltare, banker och särskilda banker inriktade mot aktiehandel. Du handlar med och bevarar dina värdepapper på ett konto. Det finns flera olika konton att välja mellan och några exempel på konton för handel med värdepapper är värdepappersdepå, investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Som regel ska skatt betalas på vinsten vid försäljning av värdepapper. Investeringssparkonto och kapitalförsäkring schablonbeskattas dock automatiskt, vilket underlättar handeln med värdepapper.

Värdepappers värde

Kopiera länk hit

Ett värdepapper kan gå upp och ner i värde. En aktie stiger till exempel i värde när det går bra för företaget och minskar i värde när det går dåligt för företaget, men en akties värde påverkas också av en mängd andra faktorer. Därför är det alltid en risk att handla med och investera i värdepapper. En rekommendation brukar vara att sprida investeringarna i olika värdepapper och att investera långsiktigt.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ.

Derivat

Derivat är ett samlingsnamn på värdepapper vars värde påverkar en underliggande tillgång, till exempel aktier och obligationer.

Fond

I ekonomiska sammanhang är en fond en samling värdepapper. Det kan också vara en ekonomisk tillgång som reserverats för ett speciellt ändamål, till exempel periodiseringsfond för vinstutjämning mellan åren.

Obligationer

Obligationer är räntebärande skuldebrev där innehavaren har lånat ut pengar.

Option

En option ger rätten att antingen köpa eller sälja en tillgång till ett förutbestämt pris inom en avsatt tid.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.

Utdelning

Utdelning är en del av vinsten som aktiebolag kan välja att ge till sina aktieägare.