Insättningsgaranti

Insättningsgaranti ger ett lagstadgat skydd till kontohavare om banken går i konkurs.

Insättningsgaranti – ett statligt skydd

Kopiera länk hit

Insättningsgaranti innebär att staten ger dig som bankkund ett garanterat skydd om din bank skulle gå i konkurs eller om Finansinspektionen av någon anledning beslutar att garantin ska gälla. Syftet med den statliga insättningsgarantin är att skydda bankkunders pengar och att ge stabilitet till den svenska ekonomin. De banker och institut som är anslutna till systemet betalar en årlig avgift som finansierar insättningsgarantin. Riksgälden administrerar insättningsgarantin.

Hur stor är den statliga insättningsgarantin?

Kopiera länk hit

Insättningsgarantin innebär att du får tillbaka insatta medel upp till ett visst maxbelopp som för närvarande (januari 2024) är 1 050 000 kr. Om du har mer än 1 050 000 kr på banken gäller inte insättningsgarantin för den del som överstiger maxbeloppet. Alla insättningar som finns hos banken räknas samman och vid gemensamma konton där det finns fler än en kontohavare gäller maxvärdet för varje insättare. I vissa fall såsom vid en försäljning av en privatbostad, en försäkringsutbetalning eller en bodelning kan bankkunden ha rätt till ett tilläggsbelopp. Den statliga insättningsgarantin betalas ut automatiskt till dig vid en konkurs, ofta inom bara ett par dagar. Du behöver alltså inte själv ansöka om ersättning, däremot måste du själv ansöka om tilläggsbelopp.

Konton som inkluderas av insättningsgarantin

Kopiera länk hit

Konton som skyddas av insättningsgarantin är så kallade inlåningskonton, sparkonton, och det gäller både privatpersoner och företag. Vissa företag inkluderas dock inte av insättningsgarantin, till exempel banker, kreditmarknadsföretag, tjänstepensionsföretag, pensionsfonder, försäkringsföretag, regioner, kommuner och statliga myndigheter.

Relaterade ord
Garanti

Garanti är en utfästelse, ett avtal, att säljaren ansvarar för reparation, kompensation eller återbetalning av en vara under en viss tid.

Konkurs

Konkurs innebär när ett företag inte kan betala sina skulder och försätts i likvidation.