Reavinst

Reavinst, eller realisationsvinst, är skillnaden i värde mellan ett köp och en försäljning av en tillgång.

Reavinsten är den vinst på ett kapital som uppstår efter en försäljning av en tillgång . Det kan avse försäljning av fast egendom, till exempel en fastighet, eller försäljning av värdepapper såsom aktier och fonder. För att beräkna reavinsten tar man försäljningspriset minus inköpspriset.

Beskattning av reavinster

Kopiera länk hit

Den som gör en reavinst är skattskyldig för hela vinstbeloppet. Den här typen av skatt kallas för kapitalskatt eller reavinstskatt. Förutom några få undantag är reavinster oftast 100 % skattepliktiga, med en skattesats på 30%. Exempel på ett sådant undantag är försäljning av privatbostäder. Reavinsten är fortfarande skattepliktig, men istället för att skatta på hela beloppet skattar man på 22/30 av reavinsten. Ponera att du har gjort en reavinst på 100 000 kr. För att räkna ut vilket belopp som ska beskattas beräknas reavinsten till 100 000 x (22/30), dvs 73 333 kr. Du ska då betala skatt på 73 333 kr (73 333 x 30 %) vilket blir 22 000 kr. Andra undantag gäller för renoveringskostnader eller om du planerar att investera i en ny bostad. Dessutom är det även möjligt att kvitta en reavinst mot en reaförlust för att på så vis sänka skattekostnaderna.

Kapitalvinstskatt för värdepapper

Kopiera länk hit

Precis som när du gjort en reavinst genom försäljning av en fastighet, måste du även betala kapitalvinstskatt om du säljer värdepapper. Du ska då betala en kapitalvinstskatt på 30 % av reavinsten. Om du köpt aktier för 50 000 kr och sedan säljer samma aktier för 60 000 kr är din reavinst 10 000 kr, vilket är summan som ska beskattas. Du betalar då 30 % av 10 000 kr i skatt, det vill säga 3 000 kr.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Kapital

Kapital är en insats som kan ge avkastning.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.

Tillgång

En tillgång är något som förväntas kunna ge ekonomiska fördelar i framtiden.