Bruttovinst

Bruttovinst är rörelseresultatet före avdrag för kostnader.

Försäljningsintäkterna minus kostnader för sålda varor

Kopiera länk hit

Bruttovinst, eller bruttoresultat som det också kallas, visar ett företags resultat före avdrag för – i princip – rörelsekostnader, avskrivningar, finansnetto och skatter. Bruttovinsten är alltså försäljningsintäkter minus kostnader som till exempel varuinköp men tar inte hänsyn till andra kostnader som företaget har, till exempel marknadsföring , löner och avskrivningar . Lite förenklat kan man säga att bruttovinsten är skillnaden mellan vad företaget köpt och förädlat råvaror för, och vad företaget säljer dem för. Bruttovinsten är främst relevant för bolag som säljer fysiska produkter och används för att analysera ett företags tillverknings- och försäljningsprocess och kostnadseffektivitet.

Bruttovinstmarginalen – ett viktigt nyckeltal

Kopiera länk hit

När man räknat fram ett företags bruttovinst kan man också beräkna bruttomarginalen . Detta nyckeltal används för att räkna fram hur stor andel av försäljningen som finns kvar för att täcka till exempel löner och andra rörliga kostnader . För att få fram bruttomarginalen delas bruttovinsten med försäljningen och för att få fram ett procenttal multipliceras resultatet med hundra. Det finns inga direkta riktlinjer på hur stor bruttomarginalen bör vara. Nyckeltalet kan räknas ut för ett helt företag, en viss varugrupp eller på enskilda produkter. Bruttomarginalen varierar mellan olika företag och branscher men ju högre bruttomarginal desto bättre. För att höja bruttovinstmarginalen kan man höja försäljningspriset på sina produkter eller minska kostnaderna för sålda varor.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Avskrivningar

Avskrivningar är en redovisningsmetod för att fördela kostnaden normalt för en materiell eller fysisk tillgång över dess ekonomiska livslängd.

Bruttomarginal

Bruttomarginal, eller bruttovinstmarginal, är ett mått i procent som anger hur mycket bruttovinst ett företag genererar från sina intäkter.

Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.

Marknadsföring

Marknadsföring är de aktiviteter ett företag gör för att nå ut med sina erbjudanden till kunder och potentiella kunder.

Rörelsemarginal

Rörelsemarginal är ett nyckeltal som används för att se hur stor procent av omsättningen som återstår för att betala av räntor och skatt. Med hjälp av rörelsemarginalen kan man även räkna ut hur mycket vinst som blir kvar efter alla rörelsekostnader är betalda.