Bruttomarginal

Bruttomarginal, eller bruttovinstmarginal, är ett mått i procent som anger hur mycket bruttovinst ett företag genererar från sina intäkter.

Bruttomarginal vs bruttovinstmarginal

Kopiera länk hit

Bruttomarginalen kallas även för bruttovinstmarginal, och är två olika benämningar på samma nyckeltal. Det är alltså ingen skillnad mellan bruttomarginal och bruttovinstmarginal.

Räkna ut bruttomarginal/bruttovinstmarginal

Kopiera länk hit

Formel bruttomarginal

Bruttomarginal i % = Bruttoresultat / Omsättning

För att få ut bruttomarginalen (bruttovinstmarginalen) i procent dividerar man bruttoresultatet (skillnaden i kronor mellan omsättningen och kostnaden för dina varor) med omsättningen (företagets totala försäljning av tjänster eller varor under en viss period.

Resultatet blir ett mått på hur lönsamt företaget är och hur stor del av intäkterna som företaget kan behålla som bruttovinst.

Vad anses vara en bra bruttomarginal?

Kopiera länk hit

En bruttomarginal på 40 % anses som hög och skapar högre stabilitet och större handlingsutrymme i ett företag än vad en lägre bruttomarginal på till exempel 20 % gör. Det är dock viktigt att tänka på att bruttomarginalen kan vara otroligt olika för olika branscher och beroende på vilken typ av företag det gäller.

Vad innebär bruttomarginal i praktiken?

Kopiera länk hit

Bruttomarginal är ett särskilt intressant mått för företag som tillverkar produkter , eftersom en högre bruttomarginal innebär en större marginal på produkterna. Har ett företag en bruttomarginal på 70 % betyder det i praktiken att de alltså får behålla 0,70 kronor för varje 1 krona de omsätter. Dessa pengar kan företaget sedan använda för att täcka exempelvis generella och administrativa utgifter, löner, kostnader för försäljning samt ränteutgifter och utdelning till aktieägare. Funderar man på att investera i en viss aktie är det en god idé att titta på bolagets bruttomarginal och se hur den har utvecklats under åren. En hög och stabil bruttomarginal utan större variationer från år till år tyder vanligtvis på att företaget har en uthållig konkurrensfördel.

Ett bra mått vid marknadsföring

Kopiera länk hit

Bruttomarginal är också ett bra mått för de som sysslar med marknadsföring eftersom bruttomarginalen kan visa hur lyckad och lönsam en viss marknadsföringskampanj varit. Ett företag som befinner sig i en dålig spiral med låg bruttomarginal kan med hjälp av denna information satsa på lönsam marknadsföring för att öka chanserna till nya marknadsandelar.

Relaterade ord
Lönsamhet

Lönsamhet innebär att ett företags intäkter är större än dess kostnader. Lönsamhet kan beskrivas som företagets vinst.

Omsättning

Omsättning är bolagets totala inkomster för sålda varor och tjänster under en viss tidsperiod.

Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.

Utdelning

Utdelning är en del av vinsten som aktiebolag kan välja att ge till sina aktieägare.