Rörelsemarginal

Rörelsemarginal är ett nyckeltal som används för att se hur stor procent av omsättningen som återstår för att betala av räntor och skatt. Med hjälp av rörelsemarginalen kan man även räkna ut hur mycket vinst som blir kvar efter alla rörelsekostnader är betalda.

Rörelsemarginal är ett nyckeltal som visar hur stor vinst ett företag gjort i procent av omsättningen, samt vad som finns kvar att betala räntor och skatt med. För att räkna ut ett företags rörelsemarginal drar man först rörelsekostnaderna ifrån rörelseintäkterna. Detta ger själva rörelseresultatet (ett vinstmått) uttryckt i kronor. Om du dividerar rörelseresultatet med omsättningen får du rörelsemarginalen uttryckt i procent. Ju högre procent, desto mer finansiellt välmående är en verksamhet.

När används rörelsemarginal?

Kopiera länk hit

Nyckeltalet rörelsemarginal används vanligtvis när man vill jämföra en verksamhet med en annan i samma bransch . Anledningen till varför man jämför med företag i samma bransch beror på att rörelsemarginalen är oberoende av hur ett företag är finansierat och därför är det lämpligast att använda sig av nyckeltalet för just lönsamhetsjämförelser. Man kan enkelt jämföra företag i samma bransch, även om de skiljer sig åt rent finansiellt samt har olika skatterättsliga hemvister. Formeln för att räkna ut rörelsemarginalen ser ut så här: rörelseresultatet delat med nettoomsättningen. Om du får fram en rörelsemarginal på 14 % innebär det att företaget tjänar 14 öre på varje försäljningskrona.

Så ökar du rörelsemarginalen

Kopiera länk hit

Om du vill öka rörelsemarginalen i företaget kan du antingen göra det genom att höja priserna på det som säljs, eller sälja mer utan att öka kostnaderna i samma takt. Alternativ kan du även minska kostnader, bland annat genom att minska inköp eller att välja att köpa in billigare produkter .

Relaterade ord
Bransch

En bransch är ett visst område för affärsverksamhet.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Nyckeltal

Ett nyckeltal är ett ekonomiskt mått som underlättar jämförande analyser.

Pris

Pris är det beloppet som en konsument eller företag betalar för produkt eller tjänst vid ett köptillfälle.

Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.

Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.