Förvaltningsberättelse

En förvaltningsberättelse är en obligatorisk del av årsredovisningen. Den beskriver företagets viktiga händelser under året som gått och ska ge en rättvisande bedömning av dess verksamhet, ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen en del av årsredovisningen

Kopiera länk hit

Alla företag som ska upprätta en årsredovisning eller ett årsbokslut, till exempel aktiebolag och ekonomiska föreningar , ska även redovisa en förvaltningsberättelse. Den ska komplettera årsredovisningens balansräkning och resultaträkning och beskriva företagets utveckling, ge upplysningar om väsentliga händelser under året och ge en rättvisande bedömning och översikt av dess verksamhet, ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen författas av företagets styrelse och texten och innehållet ska vara enkelt att förstå för presumtiva intressenter.

Innehåll i en förvaltningsberättelse

Kopiera länk hit

Vad som ska finnas med i en förvaltningsberättelse finns angivet i årsredovisningslagen (1995:1554) och kan variera beroende på vilken typ av företag det handlar om. Några exempel på vad en förvaltningsberättelse innehåller är namnet på kommunen där företaget har sitt säte, företagets verksamhetsområde och viktiga händelser under det gångna räkenskapsåret . Väsentlig information som inte redovisas i balansräkningen eller resultaträkningen ska alltså lyftas fram. Detta ska beskrivas med ord, inte bara siffror. Det kan till exempel handla om stora förändringar i verksamheten som nyetableringar, försäljning av dotterbolag och nya och stora avtal och investeringar. Det kan också vara externa faktorer som påverkat företagets resultat , till exempel räntor , valutakurser och miljöförändringar. Är företaget skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning eller om företaget ska upphöra bedriva verksamhet ska även detta anges. Förvaltningsberättelsen ska även innehålla information om eventuella filialer i utlandet, styrelsens förslag till hur företagets vinst eller förlust ska disponeras, förändringar i det egna kapitalet och hur utvecklingen framåt väntas bli.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Eget kapital

Eget kapital är skillnaden mellan en verksamhets tillgångar och skulder.

Ekonomisk förening

Ekonomisk förening är en företagsform där t.ex. kunder, anställda eller leverantörer är delägare.

Räkenskapsår

Ett räkenskapsår är den period för vilken ett företag gör sitt bokslut och upprättar sin årsredovisning.

Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.

Resultat

Resultat är en ekonomisk term och är ett samlingsbegrepp för ekonomisk vinst och förlust. Resultatet beräknas genom intäkter minus kostnader. Resultat används framförallt inom områdena bokföring och ekonomistyrning.

Valutakurs

En valutakurs anger hur mycket en valuta kan växlas mot i förhållande till en annan valuta.