BFN

BFN är en statlig myndighet som arbetar med, informerar om och utvecklar god redovisningssed.

BFN ska främja god redovisningssed

Kopiera länk hit

Bokföringsnämnden, BFN, är en statlig förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet. Nämndens uppgift är att främja och utveckla god redovisningssed hos företag och offentlig redovisning. God redovisningssed innebär att redovisningen ska följa de lagar, rekommendationer och vedertagen praxis som finns.

Bokföringsnämnden utarbetar bland annat allmänna råd och vägledande informationsmaterial som beskriver hur bokföringslagen och årsredovisningslagen ska tolkas och tillämpas. Det kan till exempel handla om den löpande bokföringen och verifikationer . De allmänna råden ges ut i en serie som kallas Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR. För att få en fullständig bild av ett område inom bokföring eller redovisning bör de allmänna råden läsas tillsammans med de lagbestämmelser som finns i bland annat bokföringslagen och årsredovisningslagen. I vägledningarna och andra uttalanden som nämnden gör finns bland annat lagregler, kommentarer till reglerna och praktiska exempel. Syftet med nämndens arbete är att ge information och vägleda företag om bokföring och redovisning för att förenkla och anpassa reglerna efter företagens behov. BFN fungerar också som statens expertorgan inom redovisningsarbete och biträder regeringskansliet i frågor som rör bokföring och redovisning. Andra uppgifter som nämnden har är att delta i utredningar, diskutera författningsförslag och avge yttranden till domstolar om innebörden av god redovisningssed.

BFN:s organisation

Kopiera länk hit

Bokföringsnämnden ryms under Finansdepartementet och har sitt kansli i Stockholm. Regeringen utser ledamöterna i nämnden och totalt finns det elva ledamöter. På kansliet arbetar bland annat ekonomer och jurister som bereder de ärenden som nämnden ska fatta beslut i.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Löpande bokföring

Löpande bokföring innebär att företag kontinuerligt ska bokföra alla affärshändelser senast vid en viss tidpunkt.

Verifikation

En verifikation är ett underlag i bokföringen ämnat för poster.