Kontoplan

En kontoplan är en lista över de konton som ett bolag använder för sin bokföring och ligger till grund för bolagets bokslut, redovisning och deklaration.

Viktigt för en tydlig bokföring

Kopiera länk hit

Ett företags kontoplan fungerar som en förteckning över alla de konton som ett företag nyttjar för att bokföra företagets affärshändelser . Ett företag har, till exempel, ett separat konto för sin kassa, andra konton för sina bankkonton och ytterligare andra för försäljning och olika kostnader. På så sätt blir bokföringen enkel att förstå. En tydlig och organiserad kontoplan bidrar helt enkelt till ökad läsbarhet, en bättre översikt av företagets ekonomi och en bokföring som kan genomföras snabbt och metodiskt.

Många använder BAS-kontoplanen

Kopiera länk hit

Det finns inte någon bestämd mall för hur en kontoplan ska se ut eller vilka konton den ska bestå av. Många företag väljer dock att använda den så kallade BAS-kontoplanen, vilket är en standardiserad kontoplan med de konton som är applicerbara på de flesta verksamheter. Samtidigt är det enkelt att stryka de eventuella konton i BAS-kontoplanen som man inte används.

Delas in i kontogrupper, kontoklasser och underkonton

Kopiera länk hit

Kontoplanen består av fyra olika huvudgrupper som affärshändelserna kan bokföras under. Dessa är:

För att hålla samman likartade transaktioner grupperas konton av samma karaktär tillsammans, vilket underlättar företagets redovisning. Alla konton benämns med en unik fyrsiffrig kod där den första siffran visar vilken kontoklass affärshändelsen tillhör, medan de två första siffrorna tillsammans visar kontogruppen. Det finns åtta kontoklasser – kontoklass 1 och 2 utgör grunden för balansräkningen och kontoklass 3 till och med 8 utgör grunden för resultaträkningen . Kontoklasserna är i sin tur indelade i olika underkonton som används för att mer specifikt förklara vad bokföringen gäller och om de ska placeras i balansrapporten eller resultatrapporten.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Affärshändelse

När en ekonomisk transaktion dokumenteras genom en verifikation i företagets bokföring, kallas det för en affärshändelse.

Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Kontoklasser

Kontoklasser är benämningen på den huvudsakliga klassificering en kontoplan bygger på.

Resultaträkning

En resultaträkning redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret.