Kontoklasser

Kontoklasser är benämningen på den huvudsakliga klassificering en kontoplan bygger på.

För att förenkla bokföringen använder sig företag av en kontoplan som i sin tur är indelad i olika kontoklasser och kontogrupper. I Sverige finns det ingen lag eller några krav om vilken kontoplan som ska användas, men vanligast är att företag använder sig av en version av BAS-kontoplanen. Denna går sedan anpassa efter företagets behov och önskemål. Alla konton som finns i BAS-kontoplanen består av fyra siffror varav den första siffran anger vilken kontoklass de tillhör. I BAS-kontoplanen har bland annat kassakontot nummerkombinationen 1910, vilket innebär att kassakontot ligger i kontoklass 1.

De olika kontoklasserna

Kopiera länk hit

I BAS-kontoplanen delas kontoklasserna in enligt följande:

  • Kontoklass 1: tillgångar (kontonummer 1000 – 1999)

  • Kontoklass 2: eget kapital och skulder (kontonummer 2000 – 2999)

  • Kontoklass 3: intäkter (kontonummer 3000 – 3999)

  • Kontoklass 4: material- och varukostnader (kontonummer 4000 – 4999)

  • Kontoklass 5 och 6: övriga kostnader (kontonummer 5000 – 6999)

  • Kontoklass 7: personalkostnader (kontonummer 7000 – 7999)

  • Kontoklass 8: finansiella intäkter och kostnader (kontonummer 8000 – 8999)

Det är kontoklasserna 1 och 2, tillgångar och eget kapital/skulder, som utgör själva grunden för balansräkningen . Här bokförs bland annat inventarier , kundfordringar, lager, aktiekapital och banklån. Kontoklasserna 3 – 8 utgör grunden för resultaträkningen . Här bokförs all typ av intäkter och kostnader. Förutom kontoklasserna 1 – 8 kan i vissa fall även kontoklass 0 och 9 användas. Dessa används främst för internredovisning och icke-finansiell information.

Varför kontoklasser?

Kopiera länk hit

Kontoklasser, konton och kontonummer används av företag för att underlätta bokföringen. Företag använder sig av flera olika konton för olika ändamål, exempelvis konton för tillgångar, personalkostnader och materialkostnader. Genom att fördela dessa konton i klasser och grupper blir det enklare att organisera inkomster och utgifter i bokföringen.

Relaterade ord
Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Inkomst

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.

Inventarier

Inventarier är tillgångar som köps in och är avsedda att använda inom en verksamhet, exempelvis möbler, datorer eller förbrukningsmaterial.

Resultaträkning

En resultaträkning redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret.

Utgift

En utgift är anskaffningspriset för en vara eller tjänst, utan hänsyn till period.