Marknadsplan

En marknadsplan visar företagets strategier för att nå sina marknadsföringsmål under en viss period.

Marknadsplanen beskriver ett företags marknadsföring, vilka mål företaget ska uppnå och hur det ska gå till. Idén med en marknadsplan är att få en helhetsbild över företagets marknadsföring. I marknadsplanen ska verksamhetens marknadsföring i dagsläget beskrivas samt vad man hoppas kunna åstadkomma framöver.

Marknadsplan utformas för rätt målgrupp

Kopiera länk hit

I en effektiv marknadsplan beskrivs verksamhetens produkter och tjänster. Vad gör företagets produkter/tjänster originella och unika på marknaden? Hur ser målgruppen ut? Det är viktigt att börja med att definiera målgrupp eftersom det påverkar hela marknadsplanen. För en yngre målgrupp som ofta använder sociala medier kan marknadsföringen vara mest effektiv om den sker i sociala kanaler, till exempel genom att använda influencers. För en äldre målgrupp som sällan befinner sig på nätet behövs kanske en annan typ av marknadsföring, till exempel direkt reklam eller tv-reklam. När man har kartlagt vilken målgrupp företaget har blir det enklare att rikta marknadsföringen.

Så ser en marknadsplan ut

Kopiera länk hit

Efter att företaget har beskrivit dagsläget görs en så kallad SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot). En sådan analys är ett effektivt stöd för att företaget ska fokusera på rätt saker och förstå vilka kanaler man ska använda sig av för att nå sina kunder. Eftersom SWOT-analysen tydliggör svagheter och hot kan företaget också lättare hantera dessa. Nästa steg i marknadsplanen är att skriva ner målsättningar. Vad är syftet med marknadsplanen? Ett mål kan vara att etablera sig i andra regioner, att rikta in sig på en bredare målgrupp eller att nå vissa ekonomiska mål. Efter målsättningen är det dags att arbeta fram en marknadsstrategi där företaget beskriver hur man ska gå tillväga för att uppfylla sina mål. Sista steget i marknadsplanen brukar vara budget , det vill säga hur företagets ekonomi kommer påverkas av strategierna i marknadsplanen.

Relaterade ord
Budget

Uppställning av prognos för framtida ekonomiska händelser

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.