Näringsverksamhet

En näringsverksamhet drivs av en näringsidkare och ska vara självständig, varaktig och ha ett uttalat vinstsyfte.

Näringsverksamhet drivs av näringsidkare

Kopiera länk hit

En näringsverksamhet är en verksamhet av ekonomisk art. Den drivs yrkesmässigt och självständigt av en näringsidkare. Tre krav ska vara uppfyllda för att verksamheten ska klassas som näringsverksamhet. Det ska vara en självständig verksamhet. Den ska ha ett uttalat vinstsyfte och den ska ha en varaktighet. Med självständighet menas att verksamheten drivs som en egen verksamhet, inte att du är anställd för att utföra ett arbete. Med vinstsyfte menas att den ska drivas med vinst även om det inte alltid uppfylls och med varaktighet menas att den ska drivas regelbundet under en längre period. Uppfylls inte dessa tre krav är det en hobbyverksamhet eller en uppdragsinkomst.

Olika sätt att driva näringsverksamhet

Kopiera länk hit

När du ska starta en näringsverksamhet eller om din hobby ska övergå till en näringsverksamhet ska du registrera ett företag. En näringsverksamhet kan bedrivas i olika företagsformer . De vanligaste formerna är enskild firma och aktiebolag . En enskild firma drivs av en person och inte är en självständig juridisk person . Den enskilde näringsidkarens personnummer är företagets organisationsnummer och hen är ansvarig för företagets alla förpliktelser. Ett aktiebolag bildas av en eller flera ägare och är en egen juridisk person. Ägarna är alltså inte personligt ansvariga för företagets skulder och åtaganden. Andra företagsformer är handelsbolag , kommanditbolag och ekonomisk förening . En näringsidkare som driver en näringsverksamhet kan förvärva rättigheter, ingå avtal, äga tillgångar och ådra sig skulder och en näringsidkare måste alltid förhålla sig till de regler och lagar som finns, till exempel är en näringsidkare alltid bokföringsskyldig.

Lär dig mer om att starta företag

Kopiera länk hit

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta företag som guidar dig steg för steg.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Ekonomisk förening

Ekonomisk förening är en företagsform där t.ex. kunder, anställda eller leverantörer är delägare.

Enskild firma

Enskild firma är en företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.

Företagsform

Företagsform är den juridiska form ett företag drivs i.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

Kommanditbolag

Kommanditbolag är en variant av handelsbolag där bara en person behöver ta det totala ansvaret.

Organisationsnummer

Ett organisationsnummer är en unik identitetsbeteckning för juridiska personer.

Vinst

När intäkterna är större än kostnaderna i en verksamhet har den gått med vinst.