Preskriptionstid

Preskriptionstid innebär att en fordran upphör att gälla när en viss tid har förflutit utan att fordringsägaren skickat ut kravbrev.

Skulder och preskription

Kopiera länk hit

Preskriptionstid betyder att en borgenär, efter en viss tid, inte längre kan driva en skuld och få betalt för sin fordran. I brottmål innebär preskriptionstiden att rättsliga följder för ett brott upphör efter en tid och att det då inte längre går att väcka åtal. Hur lång preskriptionstiden är varierar efter brottets karaktär, ju allvarligare brott desto längre preskriptionstid. Även när det kommer till fordringar varierar preskriptionstiden.

Olika skulder har olika lång preskriptionstid

Kopiera länk hit

Vanliga fordringar har en preskriptionstid på tio år medan konsumentfordringar, fordringar enligt konsumenträtten, har en preskriptionstid på tre år. Detta betyder att ett företag som sålt en produkt till en kund har rätt att kräva in betalningen under tre år. Om företaget skickar ut ett kravbrev till kunden eller om kunden får en avbetalningsplan eller betalat in en del av skulden kallas det för preskriptionsavbrott och preskriptionstiden räknas då om från den dag då avbrottet skedde. Preskriptionsavbrott kan göras många gånger. Skatteskulder såsom underhållsbidrag och skatter preskriberas efter fem år och studieskulder till CSN, Centrala studiestödsnämnden, preskriberas först efter 25 år. Det är dock viktigt att komma ihåg att en borgenär har möjlighet att förlänga preskriptionstiden under vissa omständigheter. Borgenären har också rätt att få ut sin fordran om gäldenären har lämnat en säkerhet för skulden. Detta kallas för panträtt.

Lär dig mer om fakturering

Kopiera länk hit

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.

Relaterade ord
Borgenär

En borgenär är en fysisk eller juridisk person som har lånat ut pengar till en annan part.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Gäldenär

En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan.

Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.

Skuld

En skuld innebär att man är skyldig någon något, ofta pengar.