Prokura

Prokura är en handelsfullmakt som ger en person behörighet att företräda ett handelsbolag, kommanditbolag eller enskilt företag.

Prokura, en slags fullmakt

Kopiera länk hit

En prokura är en handelsfullmakt som kan utfärdas av ett handelsbolag , kommanditbolag och en enskild näringsidkare . Prokuran kan ställas till en fysisk eller juridisk person . Fullmakten ger ombudet behörighet att företräda bolaget i allt som rör näringsverksamheten utom överlåtande eller en inteckning av fast egendom och tomträtt – då behövs ett särskilt bemyndigande. När ett handelsbolag använder prokura måste samtliga bolagsmän utfärda och underteckna den. En prokura kan också ges till mer än en person och kallas då för kollektivprokura. För att prokuran ska vara giltig inför domstol och andra myndigheter måste den vara skriftlig. En prokura innehåller inga begränsningar som en vanlig fullmakt kan ha. En fullmakt kan till exempel ge ett ombud möjligheten att företräda företaget i vissa ärenden såsom bank- och postärenden. Motsvarigheten till en prokura för ett aktiebolag är generell fullmakt.

Fullmaktshavare – prokurist

Kopiera länk hit

Den som meddelar prokura kallas fullmaktshavare. Ibland används även termen huvudman. Den som får möjlighet att företräda bolaget kallas prokurist . En prokurist kan inte överlåta prokuran till en tredje part. När en prokurist företräder bolaget görs ofta tillägget ”per prokura” eller förkortningen ”p.p.”.

Prokuristens behörighet och befogenhet

Kopiera länk hit

I prokuralagen finns regler och bestämmelser som rör prokuristen, behörigheter och befogenheter. Det finns egentligen inga särskilda begränsningar för en prokurist behörighet utom, som tidigare nämnts, överlåtande eller en inteckning av fast egendom och tomträtt. En prokura kan registreras hos Bolagsverket för att prokuristen enklare ska kunna styrka sin behörighet.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Bolagsverket

Bolagsverket är en statlig myndighet som sköter registrering av nya företag. De tar även emot årsredovisningar och beslutar om olika tillstånd och likvidationer.

Enskild firma

Enskild firma är en företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

Kommanditbolag

Kommanditbolag är en variant av handelsbolag där bara en person behöver ta det totala ansvaret.

Prokurist

En prokurist är en person som har fått rätten att företräda en firmatecknare i ett handelsbolag eller en enskild firma i allt som har med företaget att göra.