Provision

Provision är en rörlig lön som baseras på resultat eller omsättning.

Provisionsbaserad ersättning baserad på arbetstagarens prestationer

Kopiera länk hit

Provision är en löneform där ersättningen baseras på hur den anställde presterar eller uppfyller uppställda mål inom en viss tidsperiod. Det vanligaste är att lönen inkluderar en fast grund- eller garantilön och en rörlig del. Att ha en helt provisionsbaserad lön är inte så vanligt. Enligt semesterlagen är provisionslön semesterlönegrundande och ska betalas ut till arbetstagaren under aktuellt semesterår. Provisionsbaserad lön är sjuklönegrundande och pensionsgrundande. Finns kollektivavtal regleras sjukförsäkring och pension där, annars tecknas ett anställningsavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren med alla överenskomna detaljer. För övrigt finns inga generella bestämmelser om provisionslön utan den kan anpassas efter den aktuella verksamheten och individerna. Löneformen förekommer inom olika verksamheter och är särskilt vanlig inom försäljningsyrken och i mäklarbranschen. Ersättningen baseras på antal sålda produkter eller tjänster eller antal nya kunder. Den kan också utgöras av en procentuell del av omsättningen. Ibland kallas provisionslön för arvode (agent- eller mäklararvode) eller kommission.

För- och nackdelar med provision

Kopiera länk hit

En provisionsbaserad ersättning kan vara motiverande för rätt person i rätt sammanhang och både ge stärkt självförtroende och höjd lön, medan andra kan uppleva löneformen som stressande och osäker. Provisionslön kan baseras på den enskilde arbetstagarens prestation, men den kan även bygga på arbetsgruppens resultat och i de fallen kan den stärka gruppens laganda och viljan att göra ett bra jobb.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatter. Vi har skapat en guide om lön- och löneadministration där vi rätar ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.