Avsked

Avsked är när en arbetstagares anställning upphör omedelbart, utan uppsägningstid, på grund av grov misskötsamhet.

Avsked på grund av personliga skäl

Kopiera länk hit

En arbetstagare kan bli uppsagd från sin anställning på grund av en mängd olika anledningar. Saklig grund till uppsägning kan till exempel vara arbetsbrist eller personliga skäl, såsom misskötsel, olovligt frånvarande, samarbetssvårigheter eller illojalitet. För samma personliga skäl kan en arbetstagare även bli avskedad, men de ska då vara av allvarligare grad och arbetstagaren måste grovt ha åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren . Ett avsked har till skillnad från en uppsägning heller ingen uppsägningstid , utan anställningen avslutas omedelbart och i de flesta fall behöver arbetsgivaren inte omplacera arbetstagaren innan denne avskedas.

Arbetsgivarens skyldigheter vid avsked

Kopiera länk hit

Saklig grund till avsked kan till exempel röra sig om grov misskötsamhet, längre eller upprepad frånvaro utan giltigt skäl, upprepad arbetsvägran, brottslighet som skett på arbetsplatsen eller som riktar sig mot arbetsgivaren samt grov illojalitet från arbetstagarens sida. Orsakerna till avsked finns även beskrivna i lagen om anställningsskydd, LAS . Avskedet måste ske senast två månader efter att en eller flera av de ovanstående händelserna har inträffat för att räknas som skäligt. Vid fall av avsked är arbetsgivaren dessutom skyldig att:

  • meddela arbetstagaren om avskedet minst en vecka i förväg

  • varsla arbetstagarens eventuella fackförbund minst en vecka i förväg

  • avvakta med avskedandet om fackförbundet eller arbetstagaren begär överläggning inom en vecka från varsel och meddelande

  • överlämna ett skriftligt besked om avskedande till arbetstagaren när överläggningen är avslutad

  • skriftligt redovisa skälen för avskedandet om arbetstagaren eller dennes fackförbund begär detta

Ogiltigförklarande av avsked

Kopiera länk hit

Som arbetstagare har man enligt LAS rätt att yrka på att avskedandet ska ogiltigförklaras, vilket ska stå angivet i den skriftliga uppsägningen. Detta måste meddelas till arbetsgivaren inom två veckor från avskedandet, och sedan har arbetstagaren ytterligare två veckor på sig att stämma arbetsgivaren i domstol och yrka på en ogiltigförklaring av avskedandet. Skulle arbetstagaren inte ha fått ett besked om ogiltighetstalan har arbetstagaren i stället fyra veckor på sig att underrätta arbetsgivaren.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

LAS

LAS, förkortning för Lagen om anställningsskydd, är en lag som skyddar arbetstagare vid uppsägning. Lagen reglerar olika anställningsformer och vad som gäller vid en uppsägning.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är tiden från en anställning sägs upp, av antingen arbetsgivare eller arbetstagare, fram till dess att anställningen faktiskt upphör.