Uppsägningstid

Uppsägningstiden är tiden från en anställning sägs upp, av antingen arbetsgivare eller arbetstagare, fram till dess att anställningen faktiskt upphör.

Uppsägningstiden bestäms utifrån LAS eller kollektivavtal

Kopiera länk hit

Under en vanlig tillsvidareanställning har du alltid minst en månads uppsägningstid enligt svensk arbetslagstiftning, LAS (lagen om anställningsskydd) . Om kollektivavtal finns kan uppsägningstiderna regleras. Ofta regleras uppsägningstiden till att vara längre ju längre man varit anställd. För en anställning under ett år är det vanligt att uppsägningstiden bara är en månad, medan en person som har varit anställd i över ett år ofta har en uppsägningstid på tre månader. Under provanställningar, som brukar omfatta sex månader, gäller ofta en månads uppsägningstid, såvida annat inte överenskommits eller finns skrivet i anställningsavtalet. Vid en visstidsanställning, det vill säga en tidsbegränsad anställning, eller vikariat, finns i regel ingen uppsägningstid. Anställningen upphör helt enkelt den dagen som arbetskontraktet löper ut.

Arbetsgivaren eller arbetstagaren

Kopiera länk hit

Uppsägningstiden kan även variera beroende på om det är du som anställd eller din arbetsgivare som säger upp anställningen, och på vilka grunder. I regel blir uppsägningstiden längre om du blir uppsagd av din arbetsgivare på grund av arbetsbrist. Arbetsbrist betyder att det inte är din arbetsinsats som föranlett uppsägning, utan istället faktorer som rör företagets ekonomi eller organisation. Vid arbetsbrist är det i regel den som sist blev anställd på företaget som ska sägas upp först – enligt riktlinjer och regler från lagen om anställningsskydd (LAS). Observera att det alltid finns situationer då anställningen kan avslutas med omedelbar verkan, både vid uppsägningar från arbetstagaren och från arbetsgivaren.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

LAS

LAS, förkortning för Lagen om anställningsskydd, är en lag som skyddar arbetstagare vid uppsägning. Lagen reglerar olika anställningsformer och vad som gäller vid en uppsägning.