Produktivitet

Produktivitet mäter hur mycket som produceras per arbetad tidsenhet.

Effektiv produktion

Kopiera länk hit

För att mäta hur mycket ett företag producerar per arbetad timme brukar man använda begreppet produktivitet. Produktivitet säger alltså något om hur effektiv produktionen är, och den är viktig för att företaget ska vara konkurrenskraftigt på marknaden och kunna ha en god ekonomisk tillväxt. Företag använder ofta produktiviteten som ett nyckeltal inom sin ekonomistyrning.

Inom den offentliga sektorn används också begreppet produktivitet men i en lite annan betydelse. Här finns inte samma konkurrens som på den fria marknaden, och det är svårt att beräkna värdet av producerade timmar. Hög produktivitet inom den offentliga sektorn säger istället något om hur effektivt skattefinansierade resurser tas om hand.

Beräkning av ett företags produktivitet

Kopiera länk hit

För att få fram produktiviteten divideras värdet på det som produceras med antal arbetade timmar. Är produktiviteten hög skapas ett stort värde per arbetad timme, och om produktiviteten är låg skapas ett litet värde per arbetad timme. Produktiviteten på en arbetsplats avgör bland annat vilket löneutrymme som finns.

Faktorer som påverkar produktiviteten

Kopiera länk hit

Upp och nedgångar i konjunkturen är en faktor som kan påverka en arbetsplats produktivitet. Under en lågkonjunktur sjunker normalt produktiviteten och under en högkonjunktur märks ofta en hög produktivitetstillväxt. Även andra samhällsfaktorer kan påverka produktiviteten. Ett exempel är Covid-19 som särskilt påverkade produktiviteten inom hotell- och restaurangsektorn.

Produktiviteten på ett företag kan också öka:

  • med ny teknik som effektiviserar arbetsmomenten.

  • när personalen får bättre utbildning, kompetens och erfarenhet.

  • om verksamheter som är arbetsintensiva och lågproduktiva avvecklas eller flyttas utomlands.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om lön- och löneadministration där vi rätar ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Konjunktur

Konjunktur är det ekonomiska tillståndet, den ekonomiska utvecklingen, i en ekonomi.

Nyckeltal

Ett nyckeltal är ett ekonomiskt mått som underlättar jämförande analyser.