Dotterbolag

Dotterbolag är ett bolag som kontrolleras och styrs av ett moderbolag. Tillsammans bildar de en koncern.

Moderbolag och dotterbolag bildar en koncern

Kopiera länk hit

Ett moderbolag tillsammans med ett eller flera dotterbolag bildar en koncern. Begreppen moderbolag och dotterbolag definieras i årsredovisningslagen . Moderbolaget är det bolag som har ett bestämmande inflytande över det andra bolaget, dotterbolaget. Moderbolaget innehar därför ofta en röstmajoritet i dotterbolaget, alltså mer än hälften av rösterna på företagets bolagsstämma . Ett dotterbolag kan även kontrolleras genom avtal som ger moderföretaget ett stort inflytande över verksamheten. I de flesta fall är dotterbolag ett aktiebolag men ett dotterbolag kan också vara en ekonomisk förening , ett handelsbolag eller kommanditbolag . I en koncern med flera dotterbolag brukar dessa sinsemellan kallas för systerbolag. Ibland används begreppet filial istället för dotterföretag. Om ett företag äger en stor del av ett annat företag men inte så stor del så att det räknas som ett bestämmande inflytande brukar man tala om intresseföretag.

Varför bildar man dotterbolag?

Kopiera länk hit

Det är ofta mer fördelaktigt ur ett skattemässigt perspektiv att starta ett dotterbolag än ett nytt fristående bolag. Moderbolag och dotterbolag är två separata juridiska enheter men genom koncernbidrag kan man jämna ut resultaten mellan bolag inom samma koncern, ett sätt att kvitta en förlust i ett bolag mot vinsten i ett annat. Det finns dock flera förutsättningar som måste vara uppfyllda för att bolagen ska kunna göra ett koncernbidrag. Ett dotterföretag kan även dra nytta av moderföretagets aktiekapital . Det är endast moderbolaget som måste upprätta en koncernredovisning.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Aktiekapital

Aktiekapital är det kapital aktieägarna har skjutit in i bolaget i samband med bolagets grundande och i form av nyemissioner och fondemissioner.

Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen reglerar hur företag ska upprätta och offentliggöra årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ.

Ekonomisk förening

Ekonomisk förening är en företagsform där t.ex. kunder, anställda eller leverantörer är delägare.

Förlust

När intäkterna är mindre än kostnaderna över en given period i en verksamhet har företaget gått med förlust. Företaget har då ett negativt resultat.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.

Kommanditbolag

Kommanditbolag är en variant av handelsbolag där bara en person behöver ta det totala ansvaret.

Koncernbidrag

Med koncernbidrag menas att det sker en överföring mellan olika företag i en koncern.

Resultat

Resultat är en ekonomisk term och är ett samlingsbegrepp för ekonomisk vinst och förlust. Resultatet beräknas genom intäkter minus kostnader. Resultat används framförallt inom områdena bokföring och ekonomistyrning.

Vinst

När intäkterna är större än kostnaderna i en verksamhet har den gått med vinst.