Successiv vinstavräkning

När företag redovisar pågående arbeten som upplupna intäkter kallas det för successiv vinstavräkning.

När företag ska bokföra och redovisa pågående arbeten behöver de inte vänta med att redovisa intäkterna tills hela projektet är färdigställt. Istället kan företaget välja att redovisa dessa pågående arbeten genom successiv vinstavräkning. Detta är en redovisningsteknik som i huvudsak används av företag som utför och levererar stora projekt över en lång tid. Fördelen med att använda successiv vinstavräkning är att intäkterna redovisas i takt med hur kostnaderna uppstår, vilket gör att resultatet jämnas ut och speglar verkligheten på ett bättre vis.

När ska successiv vinstavräkning användas och inte?

Kopiera länk hit

Successiv vinstavräkning bör främst användas av företag som utför och levererar stora projekt över lång tid, exempelvis byggföretag som arbetar med samma projekt i flera månader. Företag och organisationer som arbetar med kortare uppdrag där man fakturerar i anslutning till projektets avslut har ofta ingen anledning att använda sig av successiv vinstavräkning. Metoden skall enbart användas om ett det ekonomiska utfallet av ett uppdrag kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Är intäkter och kostnader osäkra är risken att de upplupna intäkterna beräknas felaktigt. Ett alternativ till successiv vinstavräkning är färdigställandemetoden. Denna metod innebär att pågående arbeten löpande bokförs som varulager . Arbetet intäktsförs sedan när kundfakturor skapas.

Relaterade ord
Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Intäkt

En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.

Varulager

Ett varulager är ett företags tillgångar som är avsedda för försäljning i verksamheten.