Statsbudget

Statsbudget är ett lands ekonomiska plan under ett år.

En budget är en ekonomisk prognos

Kopiera länk hit

En budget är en plan för ekonomiska händelser i framtiden och görs normalt för kommande räkenskapsår . Privatpersoner, företag, organisationer och länder kan göra budgetar för att på bästa sätt kunna planera sin ekonomi och verksamhet. Budgeten finns helt enkelt som ett underlag för ekonomiska beslut. Med en budget är det enklare att se hur tillgångarna ska användas och fördelas och vilka utgifter som planeras. En budget är dock bara en prognos som baseras på uppskattningar och antaganden. Det betyder att en budget kan bli inaktuell och därför kan behöva uppdateras under året.

Ett lands budget kallas för statsbudget

Kopiera länk hit

När ett land – en nation – lägger fram en budget kallas det för statsbudget. I budgeten görs en uppskattning av nationens inkomster och utgifter för kommande budgetår. I Sverige lägger regeringen fram en vårproposition inför riksdagen där riktlinjer för statens ekonomiska politik beskrivs. Finansdepartementet leder och samordnar regeringens arbete med statsbudgeten, men eftersom budgeten är indelad i olika förvaltningsområden deltar och bidrar alla departement i budgetarbetet. Det finns olika ramar och regler för hur denna budgetprocess ska gå till. Det brukar kallas för det finanspolitiska ramverket.

I september lämnas sedan en omfattande budgetproposition till riksdagen. I denna budget finns regeringens förslag till hur statens medel och inkomster ska fördelas under året som kommer. Det är alltså regeringen som lägger fram statsbudgeten, och det är riksdagens arbete att fastställa den. Först när budgeten är antagen av riksdagen kan den börja tillämpas. För att regeringen ska kunna förverkliga sin politik är det därför viktigt att budgeten blir antagen av riksdagen. Det är sedan regeringens ansvar att riksdagens beslut blir genomfört, alltså att myndigheter får de medel som står angivna i budgeten. Det är regeringens uppdrag att genomföra den efter de uppsatta politiska mål som finns. Under budgetåret har riksdagen möjlighet att lämna in förslag på hur statens budget kan ändras för att bättre uppnå målen. Dessa förslag kallas för ändringsbudgetar.

Relaterade ord
Räkenskapsår

Ett räkenskapsår är den period för vilken ett företag gör sitt bokslut och upprättar sin årsredovisning.