Årsbokslut

Årsbokslut är ett årligt avslut av ett företags räkenskaper.

Ett avslut på räkenskapsåret

Kopiera länk hit

Alla näringsverksamheter är redovisningsskyldiga och måste föra en löpande bokföring. I slutet av varje räkenskapsår ska den löpande bokföringen avslutas med ett bokslut i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning . Bokslutet är en sammanställning av årets bokföring och ska ge en rättvis helhetsbild av företagets resultat. Vid ett bokslut stäms bland annat balanskontona av, bokslutsdispositioner kontrolleras och skatten på årets resultat räknas fram och bokförs. Hur årsbokslut och årsredovisningar ska upprättas finns reglerat i årsredovisningslagen.

Vilken typ av bokslut ett företag måste göra beror på dess företagsform och storlek. Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska till exempel upprätta en årsredovisning som sedan ska skickas in till Bolagsverket. En årsredovisning ska innehålla en förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning, noter och eventuellt en revisionsberättelse och en kassaflödesanalys.

Enskilda firmor ska upprätta ett årsbokslut, ett förenklat årsbokslut eller en årsredovisning. Ett årsbokslut är inte lika omfattande som en årsredovisning. Om företaget har en nettoomsättning under tre miljoner kronor kan ett förenklat årsbokslut upprättas. Om ett enskilt företag räknas som en större firma ska en årsredovisning upprättas.

Handelsbolag och kommanditbolag är också skyldiga att avsluta sin redovisning med ett bokslut. Bolagets storlek och om ägarna är fysiska eller juridiska personer styr om ett årsbokslut eller en årsredovisning ska upprättas.

Ett årsboksluts innehåll

Kopiera länk hit

Ett årsbokslut ska innehålla en balansräkning som visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital. Den ska även innehålla en resultaträkning som visar räkenskapsårets intäkter, kostnader och resultat. Till dessa kan det finnas vissa tilläggsupplysningar och noter.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Årsredovisning

En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper.

Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Bokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring efter att räkenskapsåret är slut.

Företagsform

Företagsform är den juridiska form ett företag drivs i.

Räkenskapsår

Ett räkenskapsår är den period för vilken ett företag gör sitt bokslut och upprättar sin årsredovisning.

Resultaträkning

En resultaträkning redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret.