Nominellt värde

Ett nominellt värde är ett fast värde som inte förändras beroende på hur marknaden ser ut.

Nominellt värde är ett värde som sätts utan hänsyn till det rådande prisläget eller marknaden. Man kan även förklara nominellt värde som det ursprungliga värdet, exempelvis en akties ursprungsvärde. Gäller det en obligation är det nominella värdet det värde som optionen hade på inlösendagen, själva beloppet som betalas vid löptidens slut.

Nominellt värde avseende aktier och obligationer

Kopiera länk hit

Då det gäller aktier har nominellt värde och kvotvärde samma betydelse, dvs vad aktien var värd från början, det ursprungliga värdet. Ett aktiebolag kan öka aktiernas nominella värden genom en så kallad fondemission (när ett företag omvandlar obundet eget kapital till aktiekapital ). Man kan hitta information om en akties nominella värde i börstabeller och index samt i aktiebrevet. Man kan även räkna ut en akties nominella värde genom att dela företagets aktiekapital med antalet utgivna aktier. Obligationers nominella värde är den summa som betalas till innehavaren på förfallodagen. När obligationen precis är utfärdad är försäljningspriset lika med det nominella värdet. När man handlar med obligationer på marknaden är obligationens nominella värde inte samma som obligationens pris. Anledningen är att obligationers pris ständigt fluktuerar under hela löptiden och förändras utifrån den aktuella räntesatsen.

Skillnad mellan nominellt värde och realvärde

Kopiera länk hit

Nominellt värde är det aktuella priset, utan hänsyn till inflation . Motsatsen till nominellt värde är realvärde, alltså ett värde som sätts i förhållande till prisutvecklingen. Realvärden justeras ständigt och följer prisnivåförändringarna över tid.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Aktiekapital

Aktiekapital är det kapital aktieägarna har skjutit in i bolaget i samband med bolagets grundande och i form av nyemissioner och fondemissioner.

Fondemission

När ett företag omvandlar befintligt fritt eget kapital till aktiekapital kallas det för en fondemission.

Inflation

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån vilket innebär att penningvärdet minskar. Du kan alltså köpa färre varor och tjänster för samma penningvärde.

Obligationer

Obligationer är räntebärande skuldebrev där innehavaren har lånat ut pengar.