Fission

Fission betyder klyvning eller delning och innebär i företagsvärlden att man delar ett företag i två eller flera delar.

Hel eller delvis delning av ett bolag

Kopiera länk hit

Fission, ibland kallad delning av bolag, innebär helt enkelt en delning, antingen helt eller delvis, av ett aktiebolag . Det betyder att det överlåtande bolagets tillgångar och skulder tas över av ett eller flera andra övertagande bolag. De övertagande aktiebolagen, som antingen kan vara redan befintliga aktiebolag eller nybildade bolag, har nu tagit över bolagets alla tillgångar och skyldigheter. Aktieägarna i det aktiebolag som ska delas kan ersättas med pengar eller med nya aktier i det övertagande bolaget eller bolagen. Vid en fission med fullständig delning upplöses det överlåtande bolaget utan likvidation och samtliga tillgångar och skulder övertas av det övertagande bolaget eller de övertagande bolagen. Om en fission däremot sker utan att det överlåtande aktiebolaget upplöses kallas det partiell delning. Det överlåtande aktiebolaget har då kvar vissa tillgångar och kan fortsätta att driva verksamhet. Motsatsen till fission är fusion som innebär en sammanslagning av två eller flera aktiebolag.

Varför genomförs delning av aktiebolag?

Kopiera länk hit

En delning av ett aktiebolag kan göras av olika orsaker. Ett aktiebolag kan till exempel innehålla flera verksamheter som ska delas upp i egna aktiebolag. Det kan också vara intressant med en fission om två eller flera aktieägare i ett bolag vill avbryta samarbetet i bolaget men ändå driva vidare delar av verksamheten i nya bolag. En fission kan också göras vid en uppdelning av ett fastighetsbestånd och vid generationsskiften. Vid en korrekt utförd fission uppkommer inga skattekonsekvenser, varken för det överlåtande bolaget eller för det övertagande bolaget eller de övertagande bolagen.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Likvidation

En likvidation upplöser och avvecklar ett bolag. Det finns frivillig likvidation och tvångslikvidation.