Likvidation

En likvidation upplöser och avvecklar ett bolag. Det finns frivillig likvidation och tvångslikvidation.

Likvidation avslutar ett bolag

Kopiera länk hit

Vid en likvidation upplöses ett företag genom att tillgångar säljs, skulder betalas och eventuellt överskott fördelas mellan ägarna. En likvidator, ofta en redovisningskonsult eller revisor , ansvarar för avvecklandet och driver processen till dess att företaget är upplöst och en slutredovisning presenterats för bolagsstämman. Likvidationens kostnad betalas av företaget och där ingår ersättning till likvidatorn. En likvidator kan även få ersättning från Bolagsverket om vissa krav är uppfyllda. En likvidation kan vara frivillig eller tvingande. Skillnaden mellan en konkurs och en tvångslikvidation är bland annat att beslut om tvångslikvidation sker utanför företaget, medan ett företag kan sättas i konkurs av dess egna företrädare. Vid en konkurs omhändertas företagets tillgångar av en konkursförvaltare.

Frivillig likvidation och tvångslikvidation

Kopiera länk hit

En frivillig likvidation beslutas på företagets bolagsstämma genom enkel majoritet, den ska alltså stödjas av fler än hälften av rösterna. En frivillig likvidation sker när ägarna inte längre vill driva verksamheten och om en försäljning av företaget inte är aktuell. En frivillig likvidation ska anmälas till Bolagsverket. Bolaget lämnar förslag på likvidator som ska företräda bolaget och ansvara för likvidationen. Lämnas inget likvidatorförslag utser Bolagsverket en likvidator. I förslaget till Bolagsverket ska företaget bland annat ange skäl för likvidationen och från vilken dag likvidationen ska gälla. Tvångslikvidation beslutas av Bolagsverket eller allmän domstol när ett företag brutit mot reglerna, exempelvis när företagets aktiekapital är förbrukat, när bolaget inte skickat in sin årsredovisning i tid eller när företaget inte utsett revisor, verkställande direktör eller behörig styrelse . Bolagsverket utser då en likvidator som genomför likvidationen genom att sälja bolagets tillgångar mot pengar, betala skulderna och fördela eventuellt överskott till ägarna.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Aktiekapital

Aktiekapital är det kapital aktieägarna har skjutit in i bolaget i samband med bolagets grundande och i form av nyemissioner och fondemissioner.

Årsredovisning

En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper.

Konkurs

Konkurs innebär när ett företag inte kan betala sina skulder och försätts i likvidation.

Revisor

En revisor är en person som granskar ett företags bokföring.

Styrelse

En styrelse består av en grupp personer som utsetts till att ansvara och styra ett aktiebolag, förening, stiftelse eller annan juridisk person.