Prövningstillstånd

Prövningstillstånd beviljas av bland annat en hovrätt och Högsta domstolen för att vissa mål eller ärenden ska prövas i domstol.

Överklagan av en dom

Kopiera länk hit

Prövningstillstånd kan beviljas av en domstol som har en högre nivå än tidigare instans för att ett mål eller ärende ska prövas i domstol. Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt och Högsta domstolen är exempel på domstolar som kan bevilja prövningstillstånd.

Ny prövning av hovrätt

Kopiera länk hit

När till exempel en tingsrätt har meddelat en dom kan en överklagan göras till hovrätten, men i tvistemål och i vissa brottmål krävs ett prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet eller ärendet. Först registreras målet på domstolens beredningsenhet och bedöms av en justitiesekreterare. Om bedömningen är att ett prövningstillstånd kan vara aktuellt föredras målet inför tre justitieråd. Meddelas prövningstillstånd kommer hovrätten att pröva hela eller delar av målet igen.

Prövningstillstånd från en hovrätt

Kopiera länk hit

Hovrätten beviljar prövningstillstånd om ärendet och avgörandet kan bli ett prejudikat, alltså fungera som vägledning som myndigheter och andra domstolar kan följa i sin bedömning av liknande fall. Prövningstillstånd kan också meddelas om det finns tveksamheter i tingsrättens dom, för att pröva om det finns tveksamheter i domen eller om målet eller ärendet har synnerliga skäl. Det kan till exempel ske om det har begåtts ett grovt misstag eller förbiseende i tingsrätten.

Om prövningstillstånd inte beviljas

Kopiera länk hit

Ett beslut från Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen att inte bevilja prövningstillstånd är slutgiltigt och kan inte överklagas. I de fallen gäller hovrättens dom.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Hovrätt

Hovrätten är en allmän domstol som överprövar mål och ärenden som överklagats från tingsrätten.