Hovrätt

Hovrätten är en allmän domstol som överprövar mål och ärenden som överklagats från tingsrätten.

De allmänna domstolarna

Kopiera länk hit

De allmänna domstolarna i Sverige är uppdelade i tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Utöver dessa tre instanser ingår även mark- och miljödomstolarna, patent- och marknadsdomstolarna samt sjörättsdomstolarna i de allmänna domstolarna.

Hovrättens uppgifter

Kopiera länk hit

Hovrättens uppgift är att pröva mål och ärenden som redan behandlats i tingsrätten men som har överklagats. Alla mål och ärenden som kommer till hovrätten prövas dock inte. I de flesta fall måste ett prövningstillstånd först beviljas. Kan inte målet eller ärendet avgöras i hovrätten kan en överklagan göras till Högsta domstolen.

Tingsrätten är alltså den första instansen i allmänna brottsmål, tvistemål och olika andra ärenden. Adoption, konkurs och god man är några exempel på ärenden som tingsrätten handlägger. Tingsrättens chef kallas för lagman. Högsta domstolen är den tredje instansen i Sveriges allmänna domstolsväsende. Dess huvudsakliga uppgift är att skapa prejudikat, alltså vägledande avgöranden, inom straffrättens och civilrättens områden. 

Hovrätten fungerar också som en andra instans i tvister som överklagats från hyresnämnderna. En annan viktig uppgift som hovrätten har är att utbilda jurister till domare, och att komma med förslag till ny lagstiftning.

Hovrättens organisation

Kopiera länk hit

I en hovrätt tjänstgör bland annat domare, domstolshandläggare, beredningsjurister, assessorer (färdigutbildade domare utan ordinarie tjänst), fiskaler (jurist som genomgår domarutbildning), administratörer och kanslipersonal. Hovrättens högsta chef är hovrättspresidenten. En hovrätt samarbetar också med olika nämndemän som då fungerar som domare tillsammans med juristdomare, även om de inte är juridiskt utbildade.

Sveriges sex hovrätter

Kopiera länk hit

I Sverige finns sex hovrätter. Varje hovrätt har ett geografiskt område att ansvara över med ett visst antal tingsrätter. Ett sådant geografiskt område kallas för domkrets. Sveriges hovrätter är:

  • Svea hovrätt i Stockholm

  • Göta hovrätt i Jönköping

  • Hovrätten över Skåne och Blekinge i Malmö

  • Hovrätten för västra Sverige i Göteborg

  • Hovrätten för Nedre Norrland i Sundsvall

  • Hovrätten för Övre Norrland i Umeå.

Svea hovrätt är den största och äldsta hovrätten. Den grundades år 1614 och ansvarar särskilt för ärenden som överklagas från hyresnämnder och svenska mark- och miljödomstolar.Relaterade ord
Konkurs

Konkurs innebär när ett företag inte kan betala sina skulder och försätts i likvidation.