Filial

En filial är en företagsform där en utländsk juridisk person bedriver näringsverksamhet genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning i Sverige.

Räknas inte som en egen juridisk person

Kopiera länk hit

När ett utländskt företag startar upp ett avdelningskontor med självständig förvaltning i Sverige kallas detta alltså för filial. Denna företagsform måste registreras hos Bolagsverket av den utnämnda verkställande direktören (vd) och räknas inte som en separat juridisk person , utan endast som en avdelning inom det utländska företaget. Filialen har heller inget eget aktiekapital , istället är filialens skulder och tillgångar en del av den utländska juridiska personens totala förmögenhetsmassa. I vardagligt tal kan man även tala om svenska företags näringsverksamheter på andra orter som “filialer”, men detta är alltså inte samma sak och kan inte registreras hos Bolagsverket eller annan myndighet.

Vad krävs av en filial?

Kopiera länk hit

Vad gäller då för att kunna registrera en filial i Sverige? En utländsk juridisk person får endast ha en filial i Sverige. Filialen faller under svenska myndigheters beslut och svensk lag när det gäller de rättsförhållanden som kan uppkomma i samband med den svenska verksamheten. Filialen ska ha en svensk adress och en vd som är utsedd av det utländska företaget att sköta verksamheten i Sverige.

Så registreras en filial

Kopiera länk hit

När filialen registreras hos Bolagsverket får den ett eget organisationsnummer , men räknas trots detta inte som en egen juridisk person utan endast som en del av det utländska företaget. Till Bolagsverket ska man även anmäla filialens verksamhet och företagsnamn och det ska upprättas en separat bokföring som skiljs från det utländska företagets. Varje år ska filialen även skicka in en årsredovisning för det utländska företaget och ibland också för filialen. Om verksamheten upphör eller går i konkurs ska filialen avregistreras hos Bolagsverket.

Relaterade ord
Aktiekapital

Aktiekapital är det kapital aktieägarna har skjutit in i bolaget i samband med bolagets grundande och i form av nyemissioner och fondemissioner.

Årsredovisning

En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper.

Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Företagsform

Företagsform är den juridiska form ett företag drivs i.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

Konkurs

Konkurs innebär när ett företag inte kan betala sina skulder och försätts i likvidation.

Organisationsnummer

Ett organisationsnummer är en unik identitetsbeteckning för juridiska personer.