Budgetering

En budget är en prognos av företagets ekonomiska händelser under kommande räkenskapsår. Budgetering är den process som leder fram till en budget.

Budgetering leder till fram till en budget

Kopiera länk hit

En budget är en prognos av företagets ekonomiska händelser under kommande räkenskapsår. Syfte att beräkna, styra och kontrollera företagets intäkter och kostnader. En budget är med andra ord företagets ekonomiska plan presenterad i siffror. Budgetering är den process som leder fram till en budget. En budget består ofta av olika delar. Resultatbudgeten är en prognos över företagets intäkter och kostnader och hur dessa kan komma att påverka företagets resultat . Likviditetsbudgeten visar på företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Svårigheten med att budgetera är att göra realistiska bedömningar och uppskattningar av intäkterna och kostnaderna.

Budgetering i praktiken

Kopiera länk hit

I ett företag måste inkomsterna överstiga utgifterna för att verksamheten ska vara hållbar i längden. En del i att klara detta bättre är att budgetera, att sätta upp ekonomiska mål. En budget baseras dock på gissningar och antaganden och kan därför snabbt bli inaktuell. Den kan verka begränsande om den inte uppdateras kontinuerligt under räkenskapsåret, men kan även skapa trygghet genom att den stakar ut en ekonomisk väg att följa. Den ger företaget en prognos över hur tillgångarna kan fördelas och användas och kan vara ett underlag för beslut. En budget kan även fungera motiverande för företagets personal som på så sätt får större insyn och kunskap om företagets ekonomiska mål och önskade resultat. Om företaget gör sämre resultat än den lagda budgeten visar måste åtgärder sättas in, och går det bättre än budgeterat är det klokt att analysera varför och förstärka den positiva trenden.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Inkomst

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.

Likviditetsbudget

En likviditetsbudget är en uppställning över kommande in- och utbetalningar.

Prognos

Prognoser är ett förändringsinstrument som företag kan använda för att justera verksamheten för att nå eller överträffa målen i budgeten.

Resultat

Resultat är en ekonomisk term och är ett samlingsbegrepp för ekonomisk vinst och förlust. Resultatet beräknas genom intäkter minus kostnader. Resultat används framförallt inom områdena bokföring och ekonomistyrning.

Resultatbudget

En resultatbudget är en beräkning av kommande intäkter och kostnader.