Dagordning

En dagordning är en lista över de ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde.

Dagordningen visar ärenden och turordning på sammanträdet

Kopiera länk hit

En dagordning är en lista över de punkter och ärenden som ska tas upp på till exempel ett styrelsesammanträde, en bolagsstämma eller en föreningsstämma. Dagordningen visar även i vilken turordning ärendena på mötet ska behandlas. Dagordning kallas ibland för agenda eller föredragningslista. Dagordningen ska göras iordning, ofta är de mötets ordförande eller sekreterare som har denna uppgift, och skickas ut till deltagarna i god tid före mötet tillsammans med kallelsen. Det är viktigt att alla frågor som ska behandlas på mötet finns med på dagordningen. En styrelse brukar inte fatta beslut i frågor som inte står med i dagordningen. När en dagordning är genomtänkt och tydlig kan deltagarna komma till sammanträdet väl förberedda och mötet blir effektivt.

Dagordningens innehåll

Kopiera länk hit

I en dagordning finns ofta tre olika kategorier av punkter. De första punkterna är formalia. Ett möte börjar med att ordföranden förklarar mötet öppnat. Sekreteraren noterar närvaron, justerare väljs och dagordningen godkänns. Ordföranden går igenom det senaste mötesprotokollet och sedan följer diskussionspunkter och beslutspunkter. På dagordningen kan även andra frågor finnas med, till exempel meddelanden, uppföljningar och övriga frågor. Mötet avslutas när ordföranden förklarar mötet avslutat. På ett sammanträde ska det alltid föras ett protokoll som visar vad man diskuterat och beslutat. Den som valts till mötets justerare har till uppgift att tillsammans med ordförande kontrollera och godkänna protokollet.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.