Produktion

Produktion är ett mätbart resultat av någon slags tillverkning.

Produktion innebär att man framställer något. Motsatsen är konsumtion. Produktivitet är också relevant inom ämnet och är ett mått på hur mycket man producerar per arbetstimme eller månad eller per anställd eller liknande. Man kan säga att produktivitet är ett mått på hur effektiv produktionen är. För att räkna ut produktiviteten måste man dividera förädlingsvärdet (själva värdet på den eller de produkter som produceras) med till exempel antalet arbetstimmar. Om produktionen skapar ett stort värde på få arbetstimmar innebär det att produktiviteten är hög, och vice versa. För att löner ska kunna öka måste produktiviteten vara stigande för att företagets lönsamhet inte ska minska.

Lönsam produktion

Kopiera länk hit

För att veta om en produktion är lönsam eller ej ska intäkterna vara större än kostnaderna. För att få en bra bedömning om vinsten är tillräckligt stor måste man jämföra med något, exempelvis det kapital som företaget satsat på produktionen. Vanligtvis använder man följande formel för att beräkna ett företags lönsamhet ; lönsamhet=resultat/insats (insats=själva kapitalet som satsats). För att räkna ut resultatet behöver man veta periodens intäkter och kostnader (intäkter-kostnader=resultat).

Svenska företag har produktion utomlands

Kopiera länk hit

Många svenska företag som vill utveckla produkter har förlagt själva produktionen utanför Sverige. Då det gäller klädbranschen är Asien den största producenten. Alltså sker en stor del av produktionen utomlands. Kostnaden för produktionen måste redovisas i bokföringen , något som vanligtvis sker genom två alternativ; bokföring av import med löpande lagerredovisning eller bokföring av import där man redovisar inköpet som en kostnad. Om företaget är momsregistrerat ska redovisningen av importmoms ske till Skatteverket. Momsen ska omräknas till redovisningsvalutan (vilket i Sverige är svenska kronor) i skattedeklarationen. Beskattningsunderlaget för importmoms består bland annat av tullvärdet, statliga skatter och själva värdet på den importerade varan.

Relaterade ord
Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Intäkt

En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.

Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.

Lönsamhet

Lönsamhet innebär att ett företags intäkter är större än dess kostnader. Lönsamhet kan beskrivas som företagets vinst.

Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.

Redovisning

Redovisning innebär att dokumentera och sammanställa företagets ekonomiska information, se även bokföring.