Produktionsfaktorer

Produktionsfaktorer är en ekonomisk term för de medel som behövs för att producera varor och tjänster.

Produktionsfaktorer – arbetskraft, material och kapital

Kopiera länk hit

Produktionsfaktorerna brukar delas upp i tre huvudgrupper: arbetskraft, material och kapital. Arbetskraft innefattar både det kroppsliga arbetet och den kunskap, kompetens, erfarenhet och skicklighet som behövs för att klara tillverkningen eller tjänsten som utförs. Om det är tal om tillverkning så behövs också material, alltså råvaror och naturtillgångar och till sist kapital som brukar delas in i fyra typer. Realkapital är de fysiska objekt som gör produktionen möjlig, till exempel verktyg och fastigheter. Till finansiellt kapital brukar man räkna pengar och värdepapper. Med humankapital syftas på medarbetarna kunskap, kompetens, erfarenhet och skicklighet och i immateriellt kapital inkluderas patent , varumärke och goodwill . Ibland används också KANOT-modellen för att beskriva produktionsfaktorerna.

  • K - kapital

  • A - arbetskraft

  • N - naturtillgångar

  • O - organisation

  • T - teknik

För att producera varor och tjänster krävs resurser

Kopiera länk hit

Till produktionsfaktorer räknas alltså i regel nödvändiga förutsättningar för att kunna tillverka en vara eller tjänst . Ibland behövs råvaror och för att kunna hantera dessa behövs arbetskraft, maskiner, byggnader och kapital. Samspelet mellan produktionsfaktorerna är avgörande för företagets utveckling. Saknas humankapital kan till exempel inte arbetskraften och råvarorna utnyttjas fullt ut och saknas finansiellt kapital är det svårt att investera i realkapital och locka till sig medarbetare med kompetens och kunskap och så vidare.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Goodwill

Goodwill avser immateriella tillgångar som exempelvis kan bestå av varumärken, kundregister eller ett företags rykte.

Kapital

Kapital är en insats som kan ge avkastning.

Patent

Ett patent ger en ensamrätt på att dra kommersiell nytta av en uppfinning.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.

Varumärke

Varumärken är specifika namn, symboler, tecken, associationer som särskiljer företag, produkter eller tjänster från andra liknande dito.