Regressrätt

Regressrätt är när en person som har betalat en skuld åt en annan person har rätt att kräva tillbaka skulden från den som ursprungligen var betalningsskyldig.

Hur länge gäller regressrätten?

Kopiera länk hit

Regressrätt är ett begrepp som avser rätten på återkrav. Regressrätt betyder alltså att en person som har betalat en annan persons skuld har rätt att kräva tillbaka denna. Om personen som ursprungligen var betalningsskyldig vägrar att betala ska detta tas upp i domstol. Vid regress gäller vanligtvis tio års preskriptionstid från regressfordrans uppkomst. Preskriptionstiden vid regress mot konsument är dock tre år. Har en person därför inte utnyttjat sin regressrätt inom denna tid förfaller rätten.

Regressrätt vid factoring

Kopiera länk hit

Regressrätt förekommer i olika typer av ärenden. Vid factoring är det till exempel ett vanligt begrepp när man ska bestämma vem som ska ta risken vid försäljning av en faktura . Om ett factoringföretag köper en faktura med regress är det företaget som sålde fakturan som tar risken om kunden inte betalar fakturan, vilket betyder att factoringföretaget kan sälja tillbaka fakturan om betalningen uteblir. Vid fakturaköp utan regress är det istället factoringföretaget som tar över risken för att fakturamottagaren inte betalar fakturan. Tittar man på det rent praktiskt så fungerar det alltså så att factoringföretaget köper en faktura från den som ställt ut fakturan, en faktura som någon annan är skyldig att betala, vilket ger dem rätten att kräva tillbaka beloppet (från den som ställt ut fakturan) om personen som är betalningsskyldig inte betalar.

Regressrätt vid lån

Kopiera länk hit

Regressrätt förekommer också när det finns flera borgensmän för ett lån, men bara en eller några av dem tvingas betala hela eller delar av lånet. Den eller de borgensmän som betalar har då regressrätt både mot den ursprunglige låntagaren och de övriga borgensmän som inte betalat sin andel.

Relaterade ord
Borgensman

En borgensman är någon som garanterar att en annan person kan betala tillbaka en skuld. Skulle en låntagare exempelvis inte klara av att betala tillbaka ett lån är borgensmannen förpliktad att betala tillbaka lånet för låntagarens räkning.

Factoring

Factoring innebär att företag belånar eller säljer sina fakturor till en extern part, ofta ett finansbolag eller en bank.

Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Preskriptionstid

Preskriptionstid innebär att en fordran upphör att gälla när en viss tid har förflutit utan att fordringsägaren skickat ut kravbrev.