BNP

BNP, bruttonationalprodukten, är värdet av alla varor och produkter som produceras i ett land under ett år.

BNP – ett mått på ett lands välfärd

Kopiera länk hit

BNP är en förkortning för bruttonationalprodukt och är ett vanligt mått för att mäta ett lands välfärd. Genom att mäta BNP, alltså landets sammanlagda produktion av varor och tjänster, kan man få en bild av tillväxten i ett land. I BNP räknar man in hushållskonsumtion, företagsinvestering, offentliga sektorns utgifter samt nettoexport (saldot mellan export och import). Hög BNP innebär normal att landet har hög tillväxt, och detta kan då ge en indikation på hur välmående landets ekonomi är. BNP kan räknas fram för en viss period. Det är vanligt att räkna ut BNP årsvis, men ofta rapporteras också BNP kvartalsvis. 

Alla världens nationer ingår i ett finansiellt system där FN bestämmer hur BNP ska definieras och beräknas. I Sverige ansvarar Statistiska centralbyrån, SCB, för att räkna fram landets BNP. 

Bruttonationalprodukten per capita

Kopiera länk hit

Ett lands BNP kan divideras med dess invånare och kan då ge ett mått på befolkningens levnadsförhållanden. BNP per capita är ett tal som används för att jämföra välfärden mellan olika länder. När fler invånare arbetar och tjänar pengar ökar efterfrågan på varor och tjänster. Detta leder i sin tur till att företagen producerar mer och BNP ökar. Om istället hushållens efterfrågan på varor och tjänster minskar, producerar företagen mindre och landets BNP minskar. Genom att föra en aktiv finanspolitik med olika regleringar av skatter och offentliga utgifter kan ett land påverka efterfrågan på varor och tjänster samt BNP. 

Ett högt BNP per invånare indikerar att den genomsnittliga inkomsten är hög och därmed också att levnadsstandarden är hög. Det är dock viktigt att komma ihåg att BNP endast mäter genomsnittet och visar inte skillnaden mellan fattiga och rika i ett land. Därför tittar man också ofta på andra mått vid en bedömning av ett lands välstånd, till exempel utbildningsnivå, barnadödlighet och invånarnas livslängd. BNP visar inte heller storleken på exempelvis oavlönat hemarbete och svartarbete.

Relaterade ord
Finanspolitik

Finanspolitiken bedrivs av staten genom olika regleringar av skatter och offentliga utgifter, och påverkar framför allt efterfrågan på varor och tjänster.

Offentlig sektor

Den offentliga sektorn omfattar statens, kommunernas och regionernas verksamheter och är till stor del skattefinansierad. Exempel på verksamheter inom den offentliga sektorn är vård och omsorg, utbildning, försvarsmakten och infrastruktur.