Medbestämmandelagen

Medbestämmandelagen, MBL, reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

MBL – reglering av rättigheter och skyldigheter

Kopiera länk hit

I huvudsak reglerar MBL rätten för arbetsgivare och arbetstagare att organisera sig och kalla till kollektiva förhandlingar med sin motpart. MBL reglerar även arbetsgivarens skyldighet att informera sina anställda om verksamheten samt arbetstagarens medbestämmanderätt genom kollektivavtal. Detta avser bland annat anställningar och frågor som rör företagsledningen.

Som stöd för fackförbundens arbete

Kopiera länk hit

MBL ger fackförbunden viss möjlighet och rätt att granska, utreda och hämta information hos arbetsgivare. Exempel på sådan information är ekonomiska underlag som utgör beslutsunderlag för eventuella omorganisationer eller nedstängningar. Syftet är att skydda arbetstagaren, bland annat från omotiverade eller felaktiga uppsägningar och omplaceringar. MBL ger fackförbunden rätt till inflytande över alla stora beslut innan de fattas och träder i kraft. Om arbetsgivaren bryter mot MBL genom att exempelvis undanhålla viss information, kan detta leda till en rättslig process i arbetsdomstolen.

MBL-förhandlingar

Kopiera länk hit

Vissa händelser som innebär särskilt viktiga förändringar på arbetsplatsen ska alltid förhandlas med MBL som grund. Exempel på sådana förändringar kan vara att en ny chef ska tillsättas, stora omorganisationer, omplacering av personal; nya, stora projekt som ska startas, byte av lokaler eller byggnader samt olika administrativa rutiner och arbetstider. I regel är det arbetsgivaren som själv kallar till MBL-förhandling, men samma möjlighet ges till fackförbunden. Vid en MBL-förhandling är den vanligaste utgången att arbetsgivaren får igenom sina förslag, och att fackförbunden har sagt sin mening om saken och eventuellt förhandlat fram vissa förbättrade villkor. Om oenighet råder och om fackförbunden motsätter sig arbetsgivarens planer fullständigt, finns möjligheten att begära en central förhandling där ombudsmän som företräder arbetstagarsidan kan komma att kallas in.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.