Förskottsbetalning

Förskottsbetalning är en betalning som sker innan en vara har levererats eller en tjänst utförts.

En förskottsbetalning innebär att en kund betalar i förväg för produkter eller tjänster som ännu inte levererats/utförts. Detta innebär då att företaget har en skuld till kunden, nämligen att leverera själva varorna eller tjänsterna som redan betalats. När man som företag redovisar en förskottsbetalning i bokföringen görs detta således som en skuld i balansräkningen, förslagsvis på konto 2420 Förskott från kunder. När varan eller tjänsten väl levereras omförs skulden från balansräkningen till ett intäktskonto i resultaträkningen .

Varför förskottsbetalning?

Kopiera länk hit

Många företag väljer att kräva en förskottsbetalning genom att utfärda en förskottsfaktura. En vanlig anledning till detta är att kunden i fråga har låg kreditvärdighet. Det kan även handla om att varorna eller tjänsterna som beställts kräver stora investeringar för företaget. Då kan en förskottsbetalning begäras för att kunna finansiera projektet. När företag skickar ut förskottsfakturor kan underlaget till dessa vara en preliminärfaktura eller en helt vanlig kundfaktura. Företaget skickar då med en betalningsuppmaning till kunden för att få in en förskottsbetalning. När fakturan är betald skickar företaget vanligtvis ut ett kvitto för att bekräfta att betalningen är mottagen.

Momsredovisning vid förskottsbetalning

Kopiera länk hit

Oavsett om ett företag tillämpar faktureringsmetoden eller kontantmetoden (bokslutsmetoden) måste utgående moms alltid redovisas när en förskottsbetalning erhålls. Om förskottsbetalningen sker via en leverantörsfaktura ska momsen alltså redovisas först när betalningen till leverantören har genomförts. Det är alltså inte faktureringsdagen som styr när momsen ska redovisas utan betalningsdagen. Både säljare och köpare redovisar sin moms den period som betalningen görs.

Inte en skattepliktig intäkt

Kopiera länk hit

När företag ska inkomstdeklarera är förskottsbetalningar inte skattepliktiga intäkter . Själva intäkten uppstår först när arbetet utförts eller varorna har levererats.

Relaterade ord
Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Intäkt

En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.

Resultaträkning

En resultaträkning redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret.

Skuld

En skuld innebär att man är skyldig någon något, ofta pengar.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.

Utgående moms

Utgående moms är en skatt som läggs på försäljningspriset av en vara eller en tjänst.