Avveckling

Avveckling innebär nedläggning av verksamhet.

Det finns olika sätt att avveckla en verksamhet. Ett företag kan likvideras, säljas eller genom en fusion gå upp i ett annat bolag. Ett företag kan även överlåtas till exempel vid ett generationsskifte, eller sättas i konkurs. Vilka alternativ som är aktuella beror på de specifika förutsättningarna och företagsformen. Vid en avveckling är det viktigt att avsluta bokföringen rätt. Ett sista bokslut ska alltid upprättas oberoende av när under året avvecklingen sker.

Likvidation, försäljning, fusion eller överlåtelse

Kopiera länk hit

En likvidationsprocess tar ofta flera månader. Till exempel ska all verksamhet avslutas, eventuell personal sägas upp och lagret säljas av eller returneras. Företaget ska även avregistreras för moms, F-skatt och som arbetsgivare hos Skatteverket. Ett aktiebolag kan likvideras med frivillig likvidation eller tvångslikvidation. Det finns även en möjlighet för aktiebolag som kallas snabbavveckling vilket innebär att företaget betalar alla sina skulder och säljer företaget till en annan aktör som avvecklar bolaget. I de flesta fall är det mer gynnsamt att sälja företaget jämfört med att avveckla det. Ett aktiebolag kan säljas på två sätt, genom en inkråmsöverlåtelse, en försäljning av företagets tillgångar , eller genom att företagets aktier säljs. Vid ett ägarbyte av aktierna drivs företaget vidare med samma organisationsnummer som tidigare, bara med nya ägare. Fusion innebär att aktiebolagets tillgångar och skulder övergår till ett annat bolag. Att överlåta ett företag är vanligt vid generationsskifte. Detta kan ske genom arv, testamente eller gåva.

Konkurs

Kopiera länk hit

När ett företag inte kan betala sina skulder kan det försättas i konkurs. Detta innebär att alla företagets tillgångar tas om hand för att betala av de skulder som finns. I ett enskilt företag, handelsbolag eller kommanditbolag är ägarna personligt ansvariga för skulderna, till skillnad från ett aktiebolag där ägaren eller ägarna inte är betalningsansvariga för skulderna. Tingsrätten beslutar om en konkurs och Kronofogden är tillsynsmyndighet.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Organisationsnummer

Ett organisationsnummer är en unik identitetsbeteckning för juridiska personer.

Tillgång

En tillgång är något som förväntas kunna ge ekonomiska fördelar i framtiden.